Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Anabilim Dalı

An integrative model of justice perceptions, employee positive mood states and organizational citizenship behavior

Adalet algısı, işçi olumlu duygu durumu ve örgütsel vatandaşlık davranışının bütünleşik bir modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300760 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the extant literature, it is possible to find many studies focusing on antecedents of OCB, both cognitive factors and affective factors. However, previous research made limited contribution to the literature, since it did not focus on an integrative model covering both cognitive and affective factors.In this study it was aimed to search an integrative relationship among OCB, cognitive factors and affective factors. Following previous literature, justice perceptions and mood states of employees were taken as cognitive and affective factors respectively. Main purpose of this study is to see the individual influence of justice perceptions and positive mood states on OCB, while also testing a possible mediating role of justice perceptions between positive mood states and OCB.A Turkish public bank was chosen for conducting the survey. After missing value and outlier analysis 210 participants were left. Employees of the bank were asked to rate the items measuring OCB, justice perceptions and mood states. Hierarchical regression analyses were used to test suggested propositions.In line with literature, both aggregate variable of justice perceptions and positive mood states were found to be positively associated with OCB. However, justice perceptions? mediating role between employee positive mood states and OCB could not be supported. The exploratory analyses held in this study, showed existence of a different relationship where positive mood states mediate the relationship between justice perceptions and OCB. This issue should be raised in future studies again and two models should be compared in more detail.

Summary:

Mevcut literatür incelendiğinde, örgütsel vatandaşlık davranışlarının nedenleri olarak hem kavramsal hem de duygusal faktörlere odaklanan birçok çalışma bulmak mümkündür. Ancak, önceki çalışmalar kavramsal ve duygusal faktörlerin her ikisini de kapsayan, bütünleşik bir model üzerine odaklanmadıkları için, literatüre sınırlı katkı yapmışlardır.Bu çalışmada, örgütsel vatandaşlık davranışı ile kavramsal ve duygusal faktörler arasında bütünleşik bir modelin varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Mevcut literatür göz önüne alınarak, çalışan adalet algısı kavramsal faktör, çalışanların olumlu duygu durumları ise duygusal faktör olarak alınmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, bir yandan çalışanların adalet algılarının, olumlu duygu durumu ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiye aracı etkisini test ederken, bir yandan da çalışan adalet algıları ve olumlu duygu durumunun örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki bireysel etkilerini görmektir.Anket çalışması, bir Türk bankasında yapılmıştır. Kayıp değer ve aykırı değer analizlerinden sonra 210 adet kullanılabilir anket elde edilmiştir. Banka çalışanlarından örgütsel vatandaşlık davranışı, adalet algısı ve olumlu duygu durumlarını ölçen ögeleri değerlendirmeleri istenmiştir. Önermeleri test etmek için hiyerarşik regresyon analizleri kullanılmıştır.Literatür ile paralel olarak, hem toplam adalet algıları değişkeninin, hem de olumlu duygu durumu değişkeninin örgütsel vatandaşlık davranışı ile pozitif ilişkili olduğu bulunmuştur. Ancak, çalışan adalet algılarının pozitif duygu durumu ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiye aracı etkisi olduğu desteklenememiştir. Bu çalışmada yapılan keşif analizinin sonuçlarına göre, olumlu duygu durumu, çalışan adalet algısı ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi aracı olarak etkilemektedir. Bu konu ileriki çalışmalarda daha kapsamlı olarak araştırılmalı ve iki model birbirleriyle karşılaştırılmalıdır.