Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı

An integrative model of transformational leadership, organizational commitment, job satisfaction and organizational citizenship behavior

Dönüştürücü liderlik, örgütsel bağlılık, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışının bütünleşik bir modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277965 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Existing literature indicates that transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behavior are very important for effective organizational functioning. Previous research on citizenship behaviors made limited contribution to the literature, since it mainly did not consider the relationships between transformational leadership and organizational citizenship behaviors together with the influences of job satisfaction and organizational commitment. This study tried to test a new model of the relationships among transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment, and organizational citizenship behaviors.The main purpose of the study was to investigate the influences of transformational leadership on organizational citizenship behaviors. The second purpose of this study was to investigate the mediating effect of job satisfaction and organizational commitment on the relationship transformational leadership and organizational citizenship behaviors.A survey was conducted in a public bank with 148 participants. The employees rated the items that measured transformational leadership, job satisfaction, and organizational commitment, and organizational citizenship behavior. After the outlier analyses, 137 cases were left for further study. Hierarchical regression analyses were performed on the data to test the relations of the variables.In line with the expectations, transformational leadership, job satisfaction and organizational commitment predicted organizational citizenship behaviors. Moreover, affective commitment and normative commitment partially mediated the relationship between transformational leadership and organizational citizenship behavior. Contrary to the expectations, job satisfaction did not mediate the relation between transformational leadership and organizational citizenship behavior.

Summary:

Mevcut yazın, dönüştürücü liderlik, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışının örgütlerin işlevselliğinde etkililiği sağlamak açısından çok önemli olduklarını göstermektedir.Geçmişte yapılan vatandaşlık davranışları araştırmaları yazına sınırlı bir katkı yapmışlardır, çünkü dönüştürücü liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkileri, iş tatmini ve örgütsel bağlılığın bu ilişkilere etkileriyle beraber incelememişlerdir. Bu tez, dönüştürücü liderlik, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkilerin bütünleşik yeni bir modelini test etmektedir.Bu çalışmanın temel amacı, dönüştürücü liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Bu çalışmanın ikinci amacı ise iş tatmini ve örgütsel bağlılığın dönüştürücü liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkiye olan aracı etkisini araştırmaktır.Bir kamu bankasındaki 148 kişi ile bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışanlar, dönüştürücü liderlik, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçen maddeleri cevaplandırmıştır. Aykırı değer analizi sonrasında, çalışmanın devamı için 137 anket cevabı kalmıştır. Veriler aşamalı bağlanım yöntemiyle analiz edilmişlerdir.Beklendiği üzere, dönüştürücü liderlik, iş tatmini ve örgütsel bağlılık örgütsel vatandaşlık davranışlarını olumlu yönde etkilemiştir. Bununla birlikte, duygusal bağlılık ve normatif bağlılık dönüştürücü liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi kısmen değiştirmiştir. Beklenenin aksine, iş tatmini dönüştürücü liderlik ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi değiştirmemiştir.