Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Interactive approach for selecting acceptable alternatives in the presence of multiple criteria

Çok kriter altında kabul edilebilir alternatifleri seçmek için etkileşimli bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 92992 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INTERACTIVE APPROACH FOR SELECTING ACCEPTABLE ALTERNATIVES IN THE PRESENCE OF MULTIPLE CRITERIA Ulu, Canan M.S., Department of Industrial Engineering Supervisor ; Prof. Dr. Murat Köksalan February 2000, 1 14 pages The discrete multi criteria decision making problem considered in this thesis is selecting a number of acceptable alternatives when both the number of alternatives to be evaluated and to be accepted is large. Interactive procedures are developed for the cases when the underlying utility function of the DM is linear and general monotone. In the linear case, dominance relations and weight space reduction is utilized to place alternatives in "acceptable" and "unacceptable" preference sets whereas in the general monotone case the only tool utilized to place alternatives in those preference sets is dominance relations. Both procedures are implemented on the problem of selecting graduate students for the master's program at the Industrial Engineering Department, METU. The developed procedures are efficient and easy to use. Keywords : discrete multiple criteria decision making, choosing a set of alternatives. iii

Summary:

oz ÇOK KRİTER ALTINDA KABUL EDİLEBİLİR ALTERNATİFLERİ SEÇMEK İÇİN ETKİLEŞİMLİ BÎR YAKLAŞIM Ulu, Canan Yüksek Lisans Tezi, Endüstri Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Murat Köksalan Şubat 2000, 114 sayfa Bu tezde, çok kriter altında belli sayıda alternatif seçme problemi incelenmiştir. Değerlendirilecek ve seçilecek alternatif sayısının çok olduğu durumlar hedeflenmiştir. Karar vericinin fayda fonksiyonunun doğrusal olduğu ve genel monoton olduğu durumlar için etkileşimli yöntemler geliştirilmiştir. Doğrusal fayda fonksiyonu olduğu durumda alternatifleri "kabul" ve "red" tercih kümelerine yerleştirmek için baskınlık bağıntısından ve ağırlık uzayı azaltılmasından yararlanılmıştır. Genel monoton olduğu durumda ise sadece baskınlık bağıntısından faydalanılmıştır. Her iki yöntem de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü yüksek lisans programına alınacak lisansüstü öğrencilerin seçilmesi problemine uygulanmıştır. Yöntemlerin etkin ve kolay kullanılabilir oldukları gözlemlenmiştir Anahtar Kelimeler : Ayrık çok kriterli karar verme, bir alternatif kümesi seçilmesi. iv _jj