Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı

An interpretative phenomenological analysis of meaning-making of infertility among infertile Turkish women: Developing and testing the effectiveness of an online intervention program in meaning-making

İnfertil Türk kadınlarında anlam yaratmanın fenomenolojik analizi: Anlam yaratmak için internet üzerinden uygulanan bir müdahale programının geliştirilmesi ve etkinliği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 505502 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Infertility stands as a stressful life event affecting many individuals. The current study adopts a mixed-method design including a qualitative study followed by a quantitative study. The first study aimed to understand the subjective meaning of infertility and meaning making among infertile Turkish women by conducting an interpretative phenomenological analysis. Four themes were identified including 'The sense of ideal woman: Self-sacrificing mother', 'The sense of infertility: The incomplete woman', 'Efforts on meaning making' and finally 'Overcompensation of Incompleteness: Self-sacrificing 'mother-to-be'. The themes were used in developing an online intervention for women with infertility based on the principals of Meaning-Centered Therapy by Wong (2010). An 8-weeks online group intervention program focusing on improving the positive meaning making was implemented to 27 infertile women. Their results on Presence of and Searching for Meaning, Post-Traumatic Growth, Stress Appraisal Measure (measuring Threat, Challenge, Controllable by Self, Controllable by Others, and Uncontrollable by Anyone in a specific stressful event) as well as depression, anxiety, hopelessness, positive and negative affect and finally infertility self-efficacy were compared with 24 women in the control group. In the pre-test post-test control group study, as expected, the online intervention was found to be effective in increasing presence of meaning and the tendency to evaluate infertility as a challenge, controllable by self and controllable by others in infertile women. The other results as well as the impact and implications of the study were discussed.

Summary:

İnfertilite pek çok bireyi etkileyen stresli bir yaşam olayıdır. Bu çalışma çoklu analiz desenini benimsemiş, nitel bir analizi takip eden nicel bir analiz ile beraber iki çalışmadan oluşmuştur. İlk çalışma, infertil Türk kadınlarında infertilitenin öznel anlamını ve anlam yaratmanın nasıl gerçekleştiğini anlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla kullanılan yorumlayıcı fenomenolojik analiz yöntemi 4 tema ortaya çıkarmıştır. Bu temalar: 'İdeal kadın algısı: Kendini feda eden anne', 'İnfertilite algısı: Eksik kadın', 'Anlam yaratma çabaları' ve son olarak, 'Eksikliğin aşırı telafisi: Anne olmak için kendini feda etmek'tir. Bu temalardan ve Anlam-Odaklı Terapiler (Wong, 2010) prensiplerinden faydalanılarak internet üzerinden uygulanacak bir müdahale geliştirilmiştir. Sekiz haftalık, internet üzerinden uygulanan bir grup müdahalesi ile infertilitenin olumlu anlamının artırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, deney grubunda yer alan 27 kadın ile kontrol grubunda yer alan 24 kadının Anlama Sahip Olma, Anlam Arama, Travma Sonrası Büyüme, Stres Değerlendirme Ölçeği, ve aynı zamanda depresyon, kaygı, umutsuzluk, pozitif ve negatif duygulanım ile son olarak infertilite öz-yeterlilik puanları karşılaştırılmıştır. Uygulanan ön-test son-test kontrol gruplu desende, tahmin edildiği gibi, internet üzerinden gerçekleştirilen grup müdahalesi anlama sahip olma skorlarını artırmada ve ayrıca infertilitenin kişinin kendisi ve başkaları tarafından kontrol edilebilir bir mücadele olarak değerlendirmesinde etkili bulunmuştur. Diğer sonuçlar ile çalışmanın etki ve implikasyonları tartışılmıştır.