Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An intertextual analysis of the village novels by Village Institute graduates

Köy Enstitüleri mezunlarının köy romanları üzerine metinlerarası bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 379933 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis analyses the village novels written by Village Institute graduates in an intertextual context. Departing from the idea that the literary works of Institute graduates are representative examples of what is retrospectively called as the village literature tradition in Turkish history, this thesis examines 14 novels, written by the authors known as three peasants of the Turkish literature, who are Talip Apaydın, Fakir Baykurt, and Mahmut Makal, between 1950 and 1980. Particularly based on the theoretical framework developed by the Bakhtin Circle, the main concern of this thesis is to find out the way in which the village novels interacted with the socio-political atmosphere of Turkey and with their authors' political-ideological discourses. Therefore, this thesis examines the organization, content, and characters of the village novels and stands for approaching them in relational terms as much as possible. In other words, it searches for finding their connotations in Turkey's social, political and cultural history without restricting itself to the literary field. In line with its main objectives, this thesis proposes to consider the village novels under the influence of and the reciprocal relationship with the Turkish left in the sense that they succeed in going beyond classical Kemalist doctrines. Specifically, in regard to the village novels' claim of bringing the dominated and oppressed peasants' own life conditions and words to the literary field and make them heard by society, this thesis claims that these novels remain loyal to this claim and bear a heteroglossic feature in their intertextual context. Keywords: Village Novels, Intertextuality, Village Institutes, Peasantry, Turkish Left

Summary:

Bu tez Köy Enstitüleri'nden mezun olan yazarların köy romanlarını metinlerarası bir bağlamda incelemeyi hedeflemektedir. Tez, Türkiye tarihinde geriye dönük bir biçimde "köy edebiyatı" olarak anılan geleneğin temsil edici eserlerinin Köy Enstitüleri'nden mezun olan yazarlar tarafından kaleme alındığı düşüncesinden hareketle, Türk edebiyatının "üç köylüsü" olarak bilinen Talip Apaydın, Fakir Baykurt ve Mahmut Makal tarafından 1950 ve 1980 arasında yazılmış 14 köy romanını incelemektedir. Bakhtin Çevresi tarafından geliştirilmiş kuramsal çerçeveye dayanan bu çalışmanın temel kaygısı, köy romanlarının Türkiye'nin sosyo-politik atmosferiyle ve kendi yazarlarının politik-ideolojik söylemleriyle girdiği diyaloğu açığa çıkarmaktır. Dolayısıyla bu tez, köy romanlarının organizasyonunu, içeriğini ve bu romanlarda yaratılan karakterleri incelerken, bunlara mümkün olabildiğince ilişkisel bir biçimde yaklaşmayı amaçlamaktadır. Başka bir deyişle, romanların organizasyonunun, içeriğinin ve romanlarda yaratılan karakterlerin, Türkiye'nin toplumsal, siyasal ve kültürel tarihinde çağrıştırdıkları anlamları bulmaya çalışmaktadır. Amaçladığı noktalar çerçevesinde bu tez, köy romanlarının klasik Kemalist öğretilerin ötesine geçebilmelerini hesaba katarak, onları Türkiye solunun etkisi altında ve Türkiye soluyla girdikleri simbiyotik ilişki doğrultusunda düşünmeyi önermektedir. Köy romanlarının ezilen ve sömürülen köylülerin yaşam koşullarını ve bu koşulları ifade ediş biçimlerini edebi alana taşıma ve onların toplum tarafından duyulmasını sağlama iddialarını göz önünde bulundurarak, romanların bu iddialara sadık kaldıklarını ve metinlerarası bağlamlarında heteroglosik bir özellik taşıdıklarını iddia etmektedir. Anahtar Kelimeler: Köy Romanları, Metinlerarasılık, Köy Enstitüleri, Köylülük, Türkiye Solu