Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Anabilim Dalı

An investigation into middle school mathematics teachers' subject matter knowledge and pedagogical content knowledge regarding the volume of 3D solids

Ortaokul matematik öğretmenlerinin 3 boyutlu cisimlerin hacmine ilişkin alan ve pedagojik alan bilgileri üzerine bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 377832 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to examine middle school mathematics teachers' subject matter knowledge and pedagogical content knowledge of the volume of 3D solids. In order to achieve the purpose of the study, four middle school teachers working in public schools in Ankara participated in the study. To get deep and rich answers to research questions asked, qualitative methodology was used. Participants were selected through purposeful sampling. Data was gathered via questionnaire, semi-structured interviews, classroom observations, and field notes. The data was analyzed using constant comparative method. The findings revealed that although middle school teachers could generate alternative solution methods, they solved questions just using volume formula while teaching the topic to their students. Moreover, they were unable to generate story problems related to the volume of 3D solids using given numbers and terms. The teachers applied teacher-centered instructional strategy to teach the volume of 3D solids to their students. Furthermore, middle school teachers' knowledge of learners, such as interpretation of students' alternative solution methods, identifying their errors and the sources of them, was restricted by their experiences. Moreover, to make the topic more understandable, they altered the order of the sub-topics of 3D solids but their knowledge of the connection the volume of 3D solids with other topics was inadequate. The study showed that middle school teachers used both formative and summative assessment strategies such as informal questioning, homework, paper-pencil test, performance homework and project work. As a result of findings of the study, important implications and recommendations for further studies were suggested. Keywords: Mathematics education, middle school mathematics teachers, subject matter knowledge, pedagogical content knowledge, the volume of 3D solids,

Summary:

Bu çalışmanın amacı, ortaokul matematik ögretmenlerinin 3 boyutlu cisimlerin hacmine iliskin alan bilgilerini ve pedagojik alan bilgilerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara'daki devlet okullarında görev yapan dört tane ortaokul matematik öğretmeni çalışmaya katılmıştır. Belirlenen araştırma sorularına derinlemesine ve zengin cevaplar bulabilmek için, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Katılımcılar amaçlı örneklem yöntemi ile seçilmiştir. Veri, anket, yarı-yapılandırılmış görüşmeler, sınıf gözlemleri ve gözlem notları ile toplanmıştır. Veriyi analiz etmek için, sürekli karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılmıştır. Bulgular matematik öğretmenlerinin, 3 boyutlu cisimlerin hacmini hesaplamak için alternatif çözüm yolları geliştirebilmelerine rağmen, öğrencilerine konuyu anlatırken, soruları sadece formül kullanarak çözdüklerini göstermektedir. Ayrıca, öğretmenler, verilen sayılar ve terimleri kullanarak 3 boyutlu cisimlerin hacmi ile ilgili problem kuramamaktadırlar. Öğretmenler, 3 boyutlu cisimlerin hacmini öğretmek için öğretmen merkezli öğretim yöntemini uygulamaktadırlar. Buna ek olarak, öğretmenlerin öğrenci bilgileri, yani öğrencilerin alternatif çözüm yöntemlerini yorumlama, onların hatalarını ve bu hataların kaynaklarını belirleme bilgileri, öğretmenlerin deneyimleri ile sınırlıdır. Ayrıca, konunun daha anlaşılır olması için, 3 boyutlu cisimler ile ilgili alt konuların sırasını değiştirmişler fakat diğer konularla yapılan bağlantılar yetersiz kalmıştır. Ayrıca, çalışma öğretmenlerin, resmi olmayan sorgu sorma ve yazılı sınav gibi değerlendirme yöntemleri kullandığını göstermektedir. Çalışmanın bulguları sonucunda, önemli çıkarımlar yapılmış ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Matematik egitimi, ortaokul matematik öğretmenleri, konu alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi, 3 boyutlu cisimlerin hacimleri