Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

An investigation into relationship between Turkish and international students' l2 motivational self systems and their achievement level in foreign language learning

Türk ve yabancı öğrencilerin yabancı dil öğrenimlerindeki benlik motivasyonu sistemleri ve bu sistemlerin akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 471771 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study investigates the relationship between Turkish and International students' L2 motivational self systems and its relationship with their academic achievement at a private university in Turkey. Motivational Self System, which was proposed by Dörnyei (2009) was utilized as theoretical framework in order to explain different future selves that the students have. 120 Turkish and 37 international tertiary level EFL students took part in the study. Mixed methods research was adopted for this study. In order to find out motivational self systems of the students, a questionnaire with 32 Likert type scale items was adapted from Dörnyei's Motivation Questionnaire. Also, semi-structured interviews were conducted. Results of the analysis suggest that both Turkish and International students have strong ideal L2 self, ought to L2 self, cultural interest, attitudes to learn English and instrumental promotion motives. However; there is a significant difference between Turkish and international students' instrumental prevention motives. This result demonstrates that preventive motives are strong incentives in Turkish students' language learning process. It is also found that Turkish students with higher academic achievement have strong ought to L2 self and instrumental prevention motives. However, there is not a relationship between international students' academic achievement and their motivational state.

Summary:

Bu çalışma, Türkiye'de bir özel üniversitedeki Türk ve yabancı öğrencilerin ikinci dil öğrenme motivasyonu benlik sistemlerini ve bu sistemlerin akademik başarılarıyla arasındaki ilişkisini incelemektedir. Öğrencilerin sahip oldukları farklı gelecek benlik sistemlerini açıklamak üzere Dörnyei (2009) tarafından ileri sürülen İkinci Dil Motivasyonu Benlik Sistemleri teorik çerçeve olarak alınmıştır. Bu çalışmada 120 Türk, 37 yabancı üçüncü düzey İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler yer almıştır. Bu çalışma için karma yöntem seçilmiştir. Öğrencilerin benlik sistemlerini bulmak için 32 maddelik 5li likert ölçek Dörnyei'nin Motivasyon Anketi'nden adapte edilmiştir. Ayrıca, yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Analiz sonuçları, hem Türk hem de yabancı öğrencilerde ikinci dil ideal benlik sistemleri, olması gereken benlik sistemleri, kültürel ilgi, İngilizce öğrenmeye yönelik davranışlar ve araçsal yükselme motiflerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Ancak, Türk ve yabancı öğrencilerin araçsal önlem motifleri arasında anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuç, Türk öğrencilerin dil öğrenme yolunda araçsal önlemlerin güçlü bir motivasyon kaynağı olduğu gerçeğini gösterir. Aynı zamanda, yüksek akademik başarı oranına sahip olan öğrencilerde, yüksek oranda, olması gereken benlik sistemi ve araçsal önlem motifleri bulunmuştur. Ancak, yabancı öğrencilerin motivasyonlarıyla akademik başarıları arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır.