Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

An investigation into the implementation of multi objective optimization in sustainable manufacturing: A case study from household goods industry

Sürdürülebilir üretimde çoklu amaç optimizasyon uygulamasının araştırılması: Ev eşyaları endüstrisi ile ilgili vaka çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416542 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sustainable manufacturing is defined as the creation of goods and services using processes that minimize negative environmental impacts, conserve energy, e.t.c. It is important for a manufacturing firm to measure and assess environmental impact along with three different dimensions: enterprise, process and product. Every enterprise needs to track and asses its environmental impact for accountability reasons towards its consumers, employees, society and government. It is known that immeasurable things cannot be managed in the environmental systems. The Refrigerator Compressor Plant is one of the manufacturing firms that come across emission problem existing due to energy consumption. It is known that there is a direct relation between energy consumption and carbon emissions. In other words, energy optimization is a key to reduce carbon emissions. Therefore, energy optimization studies are made in this Plant. This research mainly focuses on modeling and simulation of a sustainable manufacturing system by the use of a crankshaft production line and optimization of auxiliary energy consumption per part, overall cost per part, and number of finished parts per shift of The Refrigerator Compressor Plant. Thesis study starts with the production line examination and data acquisition. Then, System model is prepared and run in Arena software using real data. For optimization study, Simulation model variables are used as inputs. Simulation model is used with integration of optimization solver, OptQuest. Finally, simulation-based multi objective optimization process is completed.

Summary:

Sürdürülebilir üretim, negatif çevresel etkileri minimize eden, enerjiyi koruyan vb. prosesleri kulllanarak mal ve hizmet oluşturulması olarak tanımlanır. Üretim firmaları için üç farklı boyutla, kurum, işlem ve üretim, çevresel etkiyi ölçmek ve değerlendirmek önemlidir. Her kurum tüketicileri, çalışanları, toplum ve hükümete doğru hesapverebilirlik sebepleri için çevresel etkinin takip edilmesi ve değerlendirilmesine ihtiyaç duyar. Çevresel sistemlerde ölçilemeen şeylerin yönetilemediği bilinmektedir. Buzdolabı kompresör işletmesi enerji tüketimi nedeniyle ortaya çıkan emisyon problemiyle karşılaşan üretim firmalarından biridir. Enerji tüketimi ile karbon emisyonu arasında doğrudan bir ilişki olduğu bilinmektedir. Diğer bir değişle, enerji optimizasyonu karbon emisyonlarını azaltmak için bir anahtardır. Bundan dolayı, enerji optimizasyonu çalışmaları bu işletmede yapılmaktadır. Bu araştırma temel olarak krank üretim hattı kullanılarak ve Buzdolabı Kompresör İşletmesi'nin parça başına yardımcı enerji tüketiminin, parça başına toplam maliyetinin ve vardiya başına bitmiş parçaların sayısının optimizasyonu yapılarak, sürdürülebilir üretim sisteminin modellenmesi ve simulasyonuna odaklanmaktadır. Tez çalışması, üretim hattının değerlendirilmesi ve veri sağlanmasıyla başlamaktadır. Sonra, system modeli gerçek veri kullanan Arena yazılımında oluşturulmakta ve çalıştırılmaktadır. Optimizasyon çalışması için, simulasyon model değişkenleri girdiler olarak kullanılmaktadır. Simulasyon modeli optimizasyon çözücü, OptQuest, ile entegre bir şekilde kullanılmaktadır. En sonunda, simulasyon-tabanlı çoklu amaç optimizasyon işlemi tamamlanmaktadır.