Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Investigation into the large vertical displacements experienced by the structures in Adapazarı during 17 August 1999 earthquake

17 Ağustos 1999 depremi esnasında yapılarda tecrübe edilen büyük dikey deplasmanlar üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116269 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INVESTIGATION INTO THE LARGE VERTICAL DISPLACEMENTS EXPERIENCED BY THE STRUCTURES IN ADAPAZARI DURING 17 AUGUST 1999 EARTHQUAKE KARACA, Gökçe M.S., Department of Civil Engineering Supervisor: Prof. Dr. Mehmet Ufuk ERGUN December 2001, 155 pages On August 17, 1999 an earthquake named Kocaeli (İzmit) earthquake of magnitude Mw=7.4 struck the Northwestern Turkey. Adapazarı located in Sakarya province is one of the affected cities that experienced severe ground failure. Hundreds of structures settled, slid, tilted, and collapsed due in part to liquefaction and soil softening. Adapazarı is a field laboratory to investigate both the effects of local soil conditions on damage patterns under strong shaking conditions and the performance of building foundations in areas that experienced ground failure. In this thesis, the results of an investigation of the soils of two chosen districts in Adapazarı, which included site survey, soil investigations (CPT profiles and borings with SPT), and laboratory soil tests (soil index tests and cyclic triaxial iiitest) are presented. The aim is to relate observed ground failure with subsurface conditions and to discuss possible mechanisms responsible of ground failure, explored through five representative case histories. Subsurface investigations reveal that surface layer is composed of 5-10 m thick soft silt mixtures (silty sands and silty clays) in the areas where ground deformation- induced damage is predominant. Liquefaction occurred in Adapazarı partly in "classical" sense but mostly as the softening of fine-grained soils. The susceptibility to liquefaction of Adapazarı silt mixtures was evaluated by field test procedures and cyclic triaxial test results. Significant limitations exist in the use of the recommended SPT and CPT procedures for the fine-grained soils of Adapazarı. For the silts of Adapazarı low liquid limits and high water contents appear to be better indicators of liquefaction or significant strength loss due to earthquake. But, still, there are cases with liquefaction-induced ground failure occurred in the soils not meeting Chinese Criteria. The data obtained from the samples of Adapazarı accumulates at the junction of the parameters on Chinese Criteria, which means that a new modification might be done on these criteria. The mechanisms involved in the settlement of shallow foundations in liquefied deposits are understood as local shearing in a liquefied deposit under the seismic effects. However, its quantitative evaluation still involves some uncertainties. Keywords: 17 August 1999 Kocaeli Earthquake, liquefaction, liquefaction of cohesive soils, liquefaction- induced settlements IV

Summary:

oz 17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ ESNASINDA YAPILARDA TECRÜBE EDİLEN BÜYÜK DİKEY DEPLASMANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTKM A KARACA, Gökçe Yüksek Lisans, İnşaat Müh. Bölümü Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Ufuk ERGUN Aralık 2001, 155 sayfa. 17 Ağustos 1999 tarihinde, Kocaeli (İzmit) depremi olarak anılan Moment büyüklüğü Mw=7.4 olan deprem kuzeybatı Türkiye'yi vurmuştur. Sakarya bölgesinde yer alan Adapazarı bu depremden etkilenen şehirlerden biri olarak ciddi zemin hasarlarına maruz kalmıştır. Yüzlerce yapıda zemin yumuşaması ve sıvılaşmasına bağlı oturmalar, kaymalar ve dönmeler görülmüş ve çoğu bina da yıkılmıştır. Adapazarı hem deprem durumunda yerel zemin koşullarının hasar dağılımları üzerindeki etkilerini hem de zemin yıkımı yaşayan alanlardaki bina temellerinin performansım araştırmaya uygun bir saha laboratuvarı olmuştur. Bu tezde, Adapazarı'nda seçilmiş iki mahalleye ait zeminlerin saha araştırmalarım, zemin etüdlerini (konik penetrasyon deneyleri, CPT ve standartpenetrasyon deneyleri içeren zemin sondajları) ve laboratuvar deney sonuçlarını (zemin tanımlama deneyleri ve dinamik üç eksenli deneyi) kapsayan bir araştırmanın sonuçları sunulmuştur. Amaç, gözlenen zemin hasarlarının yeraltı zemin durumlarıyla ilişkilendirilmesi ve zemin hasarlarından sorumlu makanizmaların tartışılmasıdır. Zemin koşullarının zemin hasarları ve bina temel performansları üzerindeki etkileri beş temsili vakayla incelenmiştir. Zemin etüdleri zemin deformasyonuna bağlı hasarların baskın olduğu alanlarda yüzey katmanının, yüzeyden 5-1 Om kalınlığındaki yumuşak silt karışımlarından (siltli kum ve siltli kil) meydana geldiğini ortaya koymuştur. Adapazarı' nda sıvılaşma yer yer "klasik" anlamda olurken, yer yer de ince daneli zeminlerin yumuşaması şeklinde olmuştur. Adapazarı silt karışımlarının sıvılaşma yatkınlıkları arazi deneylerinden ve üç eksenli deneyinden yaklaşımla hesaplanmıştır. Literatürde tavsiye edilen SPT ve CPT prosedürlerinin Adapazarı ince daneli zeminleri için kullanımında belirgin engeller vardır. Adapazarı şiltleri için düşük likit limit ve yüksek su muhtevası sıvılaşma veya belirgin güç kaybı için daha iyi indikatörler olarak gözükmektedir. Fakat, sıvılaşma sonucu zemin hasarı gözlenen fakat Çin kriterlerine uymayan vakalar mevcuttur. Adapazarı' ndan elde edilen numuneler, Çin kriterlerinde belirtilen parametrelerin kesişiminde yığılmaktadır. Bu durum likit limit ve kil içeriği kriterlerinde yeni bir değişiklik yapılabileceği anlamına gelmektedir. Sığ temellerin sıvılaşmış zeminlerdeki oturma mekanizmaları, dinamik etkiler altında sıvılaşmış bir zemin içinde bölgesel kesmeler olarak düşünülebilinir. Bununla beraber; sıvılaşmış zeminlerde temel deplasmanlarının sayısal değerlendirmesi halen belirsizlikler içermektedir. Anahtar Kelimeler: 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi, sıvılaşma, kohezyonlu zeminlerde sıvılaşma, sıvılaşma sebepli oturmalar. VI