Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation into the relationship between emotional intelligence skills and foreign language anxiety of students at a private university

Özel bir üniversitedeki öğrencilerin duygusal zeka becerileri ile yabancı dil kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300724 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to investigate the relationship between emotional intelligence skills and foreign language anxiety levels of students from Atılım University Preparatory School, in addition to looking at Foreign Language Anxiety (FLA) and Emotional Intelligence (EI) in relation to gender, high-school background, foreign language background and the level of exposure to English. In the data gathering process, 436 students from a private university preparatory school participated. The data were collected in three steps. At first, the participants were given a demographic inventory in order to get some personal information for the research questions. Then, they were asked to complete the Turkish translation of Foreign Language Classroom Anxiety Scale. Lastly, they were given the Turkish adaptation of Bar-On?s Emotional Intelligence Quotient Inventory. The data were analyzed by the Statistical Package for Social Sciences. To find out the differences between the male and female; foreign language backgrounds; high school types, anxiety levels and level of exposure to English related tests were used. The results revealed that for students? foreign language anxiety levels, there are significant differences in terms of gender, foreign language background and emotional intelligence skills. For students? emotional intelligence skills, significant differences were found in terms of gender and high school backgrounds.

Summary:

Bu çalışma, özel bir üniversitenin hazırlık okulunda okuyan öğrenciler için duygusal zeka becerileri ile yabancı dil kaygı seviyelerinin ilişkisinin araştırılmasına ek olarak, bu iki faktörün cinsiyet farklılığına, mezun oldukları lise türlerine, öğrenmiş oldukları yabancı dil sayısına ve yabancı dile maruz kalma seviyelerine göre incelenmesini amaçlamıştır. Çalışmada 436 hazırlık okulu öğrencisi yer almıştır. Verilerin toplanması üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Öncelikle, araştırma sorularına yönelik bilgi toplamak adına, katılımcılara kişisel bilgi formu verilmiştir. Daha sonra, öğrencilere sırasıyla Yabancı Dil Kaygı Ölçeğinin Türkçe çevirisi ve Bar-On Duygusal Zeka Ölçeğinin Türkçe uyarlaması uygulanmıstır. Anketlerin sonuçları SPSS programı ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada, cinsiyet farklılığı, mezun olunan lise türleri ve öğrenilmiş olan yabancı dil sayısı, yabancı dil kaygı seviyeleri ve yabancı dile maruz kalma seviyeleri incelenirken ilgili testler kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, öğrencilerin yabancı dil kaygı seviyeleri başlığı için cinsiyet farklılığı, öğrenilmiş olan yabancı dil sayısı ve duygusal zeka becerileri konularında önemli farklılıklar gözlemlenmiştir. Ayrıca, duygusal zeka becerileri için de cinsiyet ve mezun olunan lise türü açısından önemli farklılıklar saptanmıştır.