Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation into the Syrian refugee EFL learners' perceptions about learner autonomy and their readiness for autonomy in language learning

İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli mülteci öğrencilerin dil öğreniminde öğrenen özerkliğine yönelik algıları ve dil öğreniminde özerkliğe hazırbulunuşlukları üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 488670 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to investigate Syrian Refugee English as Foreign Language (EFL) learners' perceptions about autonomy and their readiness for autonomy in language learning. The study focused mainly on the relationship between perceptions of students on learner autonomy and their readiness for autonomy. It examined the relationship between grade and gender of the students with their perceptions of learner autonomy in learning EFL. Besides, Syrian refugee EFL teachers' and students' opinions about learner autonomy and Syrian refugee EFL learners' readiness for autonomous English language learning in terms of motivation, views on roles of themselves and teacher, metacognitive strategy use and decision-making abilities in language learning were investigated. In accordance with this purpose, both qualitative and quantitative methods were used, and a mixed-method research design was preferred in the study. The study was conducted at four temporary education centers in Adana in the 2015-2016 academic year. The participants of the study were 8 Syrian teachers of English Language Teaching (ELT) and 214 secondary school Syrian students from 6th, 7th, and 8th grades. In the study two questionnaires, 'Questionnaire about Language Learning Beliefs and Autonomy' by Cotterall (1995) and 'Learner Autonomy Readiness Questionnaire by Nasöz (2015) were conducted in order to gather data. Accordingly, the semi-structured interviews were utilized by the researcher. The data were analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 20.0. Furthermore, the findings of the questionnaire were backed up by means of the interviews, analyzed by content analysis. The findings indicated that neither grade nor gender made statistically significant differences on Syrian refugees' perceptions of learner autonomy in language learning, but they showed statistically significant differences in terms of the sub-scales. While the 8th graders perceived themselves more autonomous in terms of experience in language learning, the female students seemed more autonomous in terms of their perceptions of teacher's role and feedback role in language learning. Additionally, although the scores of the learners' perceptions of autonomy were slightly lower than the scores of their readiness for autonomy, there was a statistically significant relationship between their perceptions of learner autonomy and their readiness for autonomy in language learning. Their perceptions of learner autonomy were related to their readiness. They generally perceived themselves autonomous and felt ready for autonomous English language learning; however, they needed to be backed up to have the feeling of being autonomous learners more. Key Words: autonomous learner, English as a foreign language, learner autonomy, refugee learners

Summary:

Bu çalışma, İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli mülteci öğrencilerin dil öğreniminde öğrenen özerkliğine yönelik algıları ve dil öğreniminde özerkliğe hazır bulunuşluklarını araştırmayı amaçlamıştır. Çalışma esasen Adana, Türkiye'de eğitim alan İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli mülteci öğrencilerin öğrenen özerkliğine yönelik algıları ile dil öğreniminde özerkliğe hazır bulunuşlukları arasındaki ilişki üzerinedir. Çalışma, öğrencilerin dil öğrenmede öğrenen özerkliğine yönelik algılarını cinsiyet ve sınıf yönünden de incelemiştir. Ayrıca, Suriyeli mülteci öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenen özerkliğine yönelik düşünceleri ve öğrencilerin, İngilizcenin özerk öğreniminde motivasyon, öğretmen ve öğrenci rolü, üst bilişsel strateji kullanımı ve karar verme becerilerindeki hazır bulunuşlukları incelenmiştir. Çalışmada bu amaç doğrultusunda nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmış, karma desen tercih edilmiştir. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Adana'daki dört Geçici Eğitim Merkezi'nde yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinden 214 Suriyeli öğrenci ve 8 Suriyeli İngilizce öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Cotterall (1995) tarafından geliştirilen 'Dil Öğrenme İnancı ve Özerklik Anketi', Nasöz (2015) tarafından geliştirilen 'Özerk Çalışmaya Hazır Bulunma Anketi' kullanılmıştır. Sonrasında araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış görüşme uygulanmıştır. Veriler SPSS 20,0 kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca röportajlarla desteklenen bulgular içerik analizi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar, hem sınıf düzeyinin hem de cinsiyetin İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli mülteci öğrencilerin öğrenen özerkliğine yönelik algılarında bütünsel olarak istatistiksel anlamlı farklar oluşturmasa da alt kategorilerde istatistiksel anlamlı farklar oluşturduğunu göstermiştir. 8. sınıflar dil öğrenimindeki deneyimleri açısından kendilerini daha özerk hissederken, kız öğrenciler ise dil öğreniminde öğretmenin ve dönütün rolüne yönelik algılarında daha özerk oldukları görülmüştür. Ayrıca özerklik algıları, özerkliğe hazır bulunuşluklarına göre nispeten az olsa da İngilizceyi yabancı dil olarak öğrenen Suriyeli mülteci öğrencilerin öğrenen özerkliğine yönelik algıları, dil öğreniminde özerkliğe hazır bulunuşlukları arasında anlamlı bir ilişki vardır. Özerkliğe hazır bulunuşlukları ile algıları birbirleriyle alakalıdır. Öğrenciler genel olarak kendilerini özerk hissetmektedir ve İngilizceyi özerk olarak öğrenmeye hazırdır, yine de özerklik hissiyatlarını arttırmak için desteklenmeye ihtiyaçları vardır. Anahtar kelimeler: öğrenen özerkliği, yabancı dil olarak İngilizce, özerk öğrenen, mülteci öğrenciler