Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

An investigation into Turkish English language teachers' perceived professional development needs, practices and challenges

Türk İngilizce öğretmenlerinin algılanan mesleki gelişim ihtiyaçları, uygulamaları ve sorunları üzerine bir inceleme

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 399874 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This phenomenological research study seeks to explore English language teachers' professional development needs, practices and challenges that they experience in their professional growth. Data were collected from 41 English language teachers working at public schools in 14 different cities in Turkey through semi-structured interviews conducted in 2012. The findings suggested that highest level of needs were indicated with regard to developing teachers' English language proficiency and speaking skills, improving knowledge and skills in English language teaching methodology, incorporating technology into language teaching, and materials development and adaptation. It was found out that teachers with low levels of perceived English language proficiency seemed to have more of a need for professional development than teachers with a higher level of perceived language proficiency. Despite the wide range of perceived professional development needs, the participants were reluctant to attend in-service trainings offered by Ministry of National Education. The perceived challenges were identified under five categories: teacher-related problems; student-related difficulties; contextual factors; challenges related to the educational system; and the social status of the teaching profession. Furthermore, highly centralized educational system as well as the lack of support, guidance and supervision constitute challenges to teachers' professional growth. Teachers in this study suffered to a great extent from the lack of autonomy and freedom over their teaching practices, especially their role in pedagogical decision-making processes was concerned. This study suggests that professional development practices that might best contribute to teachers' professional growth need to be based on their immediate needs, designed and directed with their involvement.

Summary:

Bu görüngüsel çalışma İngilizce öğretmenlerinin mesleki gelişim ihtiyaçlarını, uygulamalarını ve mesleki gelişimlerinde yaşadıkları sorunları incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın verileri 2012 yılında yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile Türkiye'de 14 farklı şehirde devlet okullarında çalışan 41 İngilizce öğretmeni ile görüşülerek elde edilmiştir. Çalışmanın bulguları, en fazla mesleki gelişim ihtiyacının İngilizce dil yeterlik seviyesi ve konuşma becerisini geliştirme, İngiliz dili öğretimi yöntem bilgisini ve becerisini kazanma, teknolojinin dil eğitiminde kullanılması ve etkili materyal gelişimi alanlarında yaşandığını göstermiştir. Ayrıca düşük İngilizce dil yeterlik seviyesine sahip olan öğretmenlerin, yüksek dil seviyesine sahip olduğunu belirten öğretmenlere göre daha fazla mesleki gelişim ihtiyacı içerisinde oldukları görülmüştür. Pek çok farklı alanda mesleki gelişim ihtiyacı tespit edilmesine rağmen, katılımcıların Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen hizmet-içi eğitimlere katılmak konusunda isteksiz oldukları dikkat çeken bir bulgudur. Çalışmada ortaya çıkan mesleki gelişim sorunları beş kategori altında toplanmıştır: öğretmen ile ilgili sorunlar; öğrenci-kaynaklı sorunlar; fiziksel etkenler; eğitim sisteminden kaynaklanan sorunlar ve öğretmenlik mesleğinin toplumdaki yeri. Bununla birlikte, oldukça merkeziyetçi eğitim sisteminin aynı zamanda destek, rehberlik ve denetim eksikliğinin öğretmenlerin mesleki gelişiminde sorunlar teşkil ettiği saptanmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin özellikle pedagojik karar alma süreçlerindeki rolleri dikkate alındığında kendi öğretim faaliyetleri üzerinde büyük ölçüde özerklik ve özgürlük eksikliği yaşadıkları bulgusu dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkıda bulunabilecek mesleki gelişim uygulamalarının onların ihtiyaçlarına dayanmasının ve bu faaliyetlerin öğretmenlerin katılımlarıyla tasarlanıp yürütülmesinin gerekliliğini göstermiştir.