Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation of 1:1 technology initiative through the lens of fullan's educational change model: A three-year study

Fullanın eğitimsel değişim modeli çerçevesinde bire bir teknoloji girişiminin incelenmesi: Üç yıllık bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 532159 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study is to examine the implementation process of 1:1 technology initiative through the experiences of key stakeholders by using Fullan's educational change model as a lens. For this purpose, the experiences of key stakeholders were investigated in terms of elements related to the initiation of the 1:1 initiative, perceptions, practices and provided support and monitoring regarding to implementation, and the elements to sustain the change. A qualitative research design was adopted, and a case study approach was chosen to examine the 1:1 technology initiative. The study was conducted in a private K-12 school which supports "smart education" concept in Turkey. The institution collaborated with a tech company and launched 1:1 technology initiative in which every student has a tablet PC in the classroom. The 1:1 technology initiative was monitored for three years. In this period the researcher visited the school many times to keep track of the initiative and gather data on multiple times. Interviews and direct observations are the primary sources of data collection. Teachers from various disciplines, project coordinators, school managers, students, and parents were selected to be interviewed. Also, classroom observations were conducted. Content analysis approach was used to analyze the data. Findings were presented according to the categories of Fullan's model: initiation, implementation, and continuation. Through the three years, the initiative progress as a developmental cycle which affected the implementation in a positive way, but constantly changing school structure and management was found as a negative factor.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Fullan'ın eğitimsel değişim modelini çerçeve olarak ele alarak birincil paydaşların deneyimleri doğrultusunda birebir teknoloji girişiminin uygulanma sürecinin değerlendirilmesidir. Bu amaçla, 1:1 teknoloji girişiminin başlatılması, algılar, pratikler, uygulamaya yönelik destek ve izleme ve değişimin sürdürülmesi ile ilgili unsurlara yönelik birincil paydaşların deneyimleri incelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüş ve 1:1 teknoloji girişimini incelemek için durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma "akıllı e ğitim" kavramını destekleyen ilkokul ve ortaokul düzeyinde özel bir okulda Türkiye'de gerçekleştirilmiştir. İlgili okul bir teknoloji şirketiyle işbirliği yaparak her öğrencinin sınıfta tablet PC'ye sahip olduğu 1:1 teknoloji girişimini başlatmıştır. 1: 1 teknoloji girişimi üç yıl boyunca izlenmiştir. Bu süreçte araştırmacı, uygulamayı takip etmek ve veri toplamak için bir çok kez okulu ziyaret etmiştir. Mülakatlar ve doğrudan gözlemler ana veri toplama kaynaklarını oluşturmaktadır. Farklı disiplinlerden öğretmenler, proje koordinatörleri, okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler çalışmanın katılımcıları arasındadır. Ayrıca, sınıf gözlemleri yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi yaklaşımı kullanılmıştır. Bulgular Fullan'ın modeline göre: başlatma, uygulama ve sürdürme başlıklarında sunulmuştur. Üç yıl boyunca, uygulamanın gelişimsel döngü içerisinde ilerlemesi olumlu bir etki yaratırken, sürekli değişen okul yapısı ve yönetimi olumsuz bir etki yaratmıştır.