Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü

An investigation of attitude towards help seeking of Middle East Technical University students with respect to attachment style and early maladaptive schemas

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin bağlanma şekillerine ve erken dönem uyumsuz şemalarına göre psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321033 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of the study is to investigate the relation between attachment style, early maladaptive schemas and attitude towards help seeking. Participants of this study were composed from 572 university students (264 female, 308 male). Participants were selected by convenient sampling method. The data was obtainedby using the scale of Attitudes toward Seeking Psychological Help - Shortened (Türküm, 2001), Relationship Questionnaire (Bartholomew & Horowitz, 1991), Young Schema Questionnaire-Short Form (Young & Brown, 2006) and a demographic information form.One-way analysis of variance used to analyze the data. The findings of the study indicated students with secure attachment style was found to have more positive attitude towards psychological help seeking than preoccupied, dismissive and fearful attachment styles. As for early maladaptive schemas, the students who have Social Isolation/Alienation schema, Emotional Inhibition schema, Entitlement / Grandiosity schema and Defectiveness / Shame schema show more positive help seeking attitude than students who don?t have. In addition, female students were found to have more positive help seeking attitude than male students

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin bağlanma şekillerinin ve erken dönem uyumsuz şemalarının, psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarına etkisini incelemektir. Bu çalışmanın örneklem grubunu 572 Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğrencisi oluşmaktadır (264 kız, 308 erkek).Katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Bilgiler, Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutum Ölçeği-R (Türküm, 2001), İlişki Ölçekleri (Bartholomew & Horowitz, 1991), Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 (Young & Brown, 2006) ve demografik bilgi formuyla toplanmıştır. Elde edilen verilere tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Bulgular,güvenli bağlanma şekline sahip olan öğrencilerin psikolojik yardım almaya ilişkin tutumlarının korkulu, saplantılı ve kayıtsız bağlanma şekillerine sahip olanöğrencilerden daha olumlu olduğunu ortaya koymuştur. Erken dönem uyumsuz şemalarda, olumsuzluk/karamsarlık şeması sosyal izolasyon/ yabancılaşma şeması, duygusal yoksunluk şeması, hak görme/büyüklenmecilik ve kusurluluk/utanç şemasına sahip öğrencilerin sahip olmayan öğrencilere göre, psikolojik yardımalmaya ilişkin tutumların daha olumlu olduğu bulunmuştur. Ayrıca, bulgular kız öğrencilerin, erkek öğrencilerden daha olumlu yardım alma tutumuna sahip olduğunu da göstermektedir