Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

An investigation of compacted graphite cast iron by means of thermal analysis technique and other process control windows

Kompakt grafit dökme demir üretiminin termal analiz tekniği ve diğer süreç kontrol pencereleri kullanılarak incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199068 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTAN INVESTIGATION OF COMPACTED GRAPHITE IRON PRODUCTION BYMEANS OF THERMAL ANALYSIS TECHNIQUE AND OTHER PROCESSCONTROL WINDOWSEl-mabrouk, OmarPhD, Metallurgical and Material Engineering DepartmentSupervisor: Prof. Dr. Ali KalkanlıJanuary 2007, 123 pagesCompacted graphite irons have been proved valuable in many applications such asexhaust manifolds, hydraulic valves, and diesel engine blocks, the process ofproducing compacted graphite irons is not a straight forward process because of itsnarrow processing windows and its high sensitivity to the section thickness,treatment reaction time, pouring temperatures and charge composition.In this thesis, compacted graphite was produced with minimum variations through allsection thickness and the effect of Mg/S ratio, section thickness, and treatment agentson the graphite morphology, electrical resistivity property and fracture strength athigh temperatures was investigated.The range of Mg/S ratio and the section thickness was from 2/3 to 7/1 and 5 mm to40 mm respectively. FeSiMg and FeSiMg cermish metal were used as a treatmentagent.Optical metallographic method was implemented to investigate the graphiteivmorphology change. For being a distinguishable characteristic for compactedgraphite iron over ductile iron, thermal conductivity changes at high temperaturesranging from room temperature to 500 0C was examined by a suitable electrical setupin the manner of electrical conductivity changes by measuring the electricalresistance.On the other hand, due to the higher values of mechanical properties of compactedgraphite iron over those of gray iron, tensile strength was also examined by means oftensile test.The relation between the compacted graphite shape and the alloy properties such asfracture strength and thermal conductivity was investigated. The most importantcontrolling parameters to produce compacted graphite are Mg/S ratio and oxygenactivity. The relation between these parameters with both fracture strength andthermal conductivity was established by means of multiple regression analysistechnique.Keywords: Compcacted graphite iron (CGI), Mg/S ratio, oxygen activity, thermalconductivity, tensile strength, regression analysis .v

Summary:

ÖZKOMPAKT GRAFİT DÖKME DEMİR ÜRETİMİNİN TERMAL ANALİZTEKNİGİ VE DİĜER SÜREÇ KONTROL PENCERELERİ KULLANILARAKİNCELENMESİOmar, ElmabroukDoktora, Metalurji ve Malzeme MühendisliğiTez Yöneticisi: Prof. Dr. Ali KalkanlıOcak 2007, 123 sayfaKompakt grafilti dökme demir egzoz manifoldu, hidrolik vanalar ve dizel motorblokları gibi bir çok endüstriyel uygulamada kullanılmaktadır. Üretiminde parçakesit kalınlığı, işlem süreleri, döküm sıcaklığı ve alaşım kompozisyonu gibi pek çokparametrenin gözönüne alınmasını gerektiren kompakt grafitli dökme demirlerinüretim işlemlerideki aralıkları da çok dardır.Bu tezin amacı kompakt grafitli dökme demir yapısını üretilen parçanın bütünkesitlerinde çıkartacak üretim parametrelerini belirlemek ve Mg/S oranı, kesitkalınlığı ve yapılan işlem türlerinin oluşan grafit morfolijisi, malzemenin elektrikseldirenci ve mukavemetine etkilerini incelemektir.2/3 ve 7/1 aralığında Mg/S oranına sahip numuneler 5 mm ila 40 mm arasındakikesitlerde FeSiMg ve FeSiMg cermish metal ile işlem yapılan malzemelerincelenmistir.Grafit morfolojisinde meydana gelen değişimler metallografik yöntemlerleincelenmiştir. Kompakt grafitli dökme demir ve küresel grafitli dökme demiriayırdedebilmek maksadıyla malzemenin elektrik direncini ölçerek elektrik iletkenliğiüzerinden ısı iletkenliğindeki değişimleri izleyebilen bir deney sistemi kullanılmıştır.viDiğer bir yandan, kompakt grafitli dökme demirin gri dökme demire kıyasla dahayüksek mukavemete sahip olması nedeniyle yapılan işlemlerin mekanik özelliklereetkisi çekme testiyle incelenmiştir.Mg/S oranı ve oksijen aktivitesi kompact grafit üretimi için önemli parameterlerdir .Ayrıca aşırı soğuma gibi en önemli üretim değişkenleriyle kompakt grafit yüzdesiniilişkilendirebilmek için çoklu regresyon analiz yöntemi kullanılarak denklemelerçıkartılmaya çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Kompakt grafit dökme demir(CGI), Mg/S oranı, oksijenaktivitesi, ısıl iletkenlik, kırılma dayancı, regresyon analizivii