Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

An investigation of driver behaviors: their relationship with interpersonal problems and representations on the interpersonal circumplex

Sürücü davranışlarının incelenmesi: kişilerarası problemler ile ilişkileri ve kişilerarası döngüsel model üzerindeki temsilleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 481690 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of the current study was to investigate the relationships between driver behaviors and interpersonal behaviors and detecting the positions of driver behaviors on interpersonal circumplex (IPC). Although there were many studies that explore the associations of driver behaviors with many different individual factors, driver behaviors are not studied directly with interpersonal problems. A total of 357 drivers (109 females, 246 males) participated in this study and they were given The Driver Behavior Questionnaire with the Positive Driver Behaviors Scale and Inventory of Interpersonal Problems for measuring the variables of the study. Bivariate Correlations and Hierarchical Regression Analyses were conducted to examine the relationship between study variables. Also, ipsatize data method was used for detecting the positions of drivers in the IPC. Results showed that, the characteristics of the relationships between driver behaviors and interpersonal problems are in accordance with the representations of the driver behaviors on the IPC. Evidencing the interpersonal problems and aberrant / positive driver behaviors relationship was a theoretical contribution to the literature investigating personality and interpersonal relationships at traffic context. The results, the limitations and the critical remarks of the study were evaluated and discussed in detail.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, sürücü davranışları ile kişiler arası davranışlar arasındaki ilişkiyi araştırmak ve kişiler arası döngüsel model (KDM) üzerinde sürücü davranışlarının konumlarını saptamaktır. Sürücü davranışlarının pek çok farklı faktörle ilişkisini araştıran birçok çalışma olmasına rağmen, sürücü davranışları doğrudan kişiler arası problemlerle incelenmemiştir. Çalışmaya toplam 357 sürücü (109 kadın, 246 erkek) katılmıştır ve araştırmanın değişkenlerini ölçmek için Sürücü Davranışları Ölçeği ile birlikte Pozitif Sürücü Davranışları Ölçeği ve Kişiler Arası Problemler Envanteri katılımcılara verildi. Çalışma değişkenleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla İki Değişkenli Korelasyon ve Hiyerarşik Regresyon Analizi yapılmıştır. Ayrıca, KDM'de sürücü davranışlarının konumlarını saptamak için ipsatize veri yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar, sürücü davranışları ve kişiler arası problemler arasındaki ilişkilerin özelliklerinin, KDM üzerindeki sürücü davranışlarının temsilleri ile uyumlu olduğunu göstermiştir. Kişiler arası problemlerin ve sapkın / pozitif sürücü davranışları arasındaki ilişkinin açıklanması, trafik bağlamında kişilik ve kişiler arası ilişkileri araştıran literatüre kuramsal katkı sağlamaktır. Çalışmanın sonuçları, sınırlılıkları ve katkıları ayrıntılı olarak değerlendirilecek ve tartışılacaktır.