Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Boğaziçi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation of high school students' physics achievement in terms of their achievement goal orientations, self efficacy beliefs and learning conceptions of physics

Öğrencilerin fizik başarılarının başarı yönelimleri, fizik öz yeterlik inançları ve fizik öğrenme anlayışları açısından incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 474335 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study was to investigate the contributions of high school students' achievement goal orientations, physics learning self efficacy beliefs and physics learning conceptions on their physics performance. In addition, high school students' achievement goal orientations, physics learning self efficacy beliefs, and physics learning conceptions were examined in terms of gender and grade differences. Comparisons between science-mathematics and literature mathematics groups were also made in order to investigate field differences. The sample of this study consisted of 583 students from ninth, tenth and eleventh grades. Quantitative data collection methods were used in this investigation. The instruments that were administrated to students were the Achievement Goal Orientation Questionnaire (AGQ), Physics Learning Self Efficay Questionnaire (PLSEQ) and Physics Learning Conceptions Questionnaire (PLCQ). In order to analyze data multiple regression analysis, two-way ANOVA and one-way MANOVA were used. The results of this study suggested that high school students' achievement goal orientations, physics learning self efficacy beliefs and physics learning conceptions explain 12.4 per cent of variance of their physics performance. Male students obtained higher physics learning self efficacy and qualitative physics learning conception scores compared to female students. In terms of field differences, science-mathematics and literature-mathematics groups had significantly different scores from most of the scales.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerin fizik dersine karşı başarı yönelimlerinin, öz yeterlik inançlarının ve öğrenme anlayışlarının fizik performansına olan katkısını incelemektir. Ayrıca, lise öğrencilerinin fizik dersine karşı başarı yönelimleri, öz yeterlik inançları ve öğrenme anlayışları, cinsiyet ve sınıf seviyesi bağlamında da karşılaştırılmıştır. Fen-matematik ve edebiyat-matematik alanındaki öğrencilerin aldıkları puanlar alan farkına göre karşılaştırılmıştır. Dokuzuncu, onuncu ve on birinci sınıflardan toplamda 583 öğrenci bu çalışmaya katılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama araçları kullanılmıştır. Başarı Yönelimleri Ölçeği, Fizik Öz Yeterlik İnançları Ölçeği ve Fizik Öğrenme Anlayışları Ölçeği bu çalışmada kullanılan veri kaynaklarıdır. Toplanılan veriler, çoklu regrasyon analizi, iki yönlü ANOVA ve tek yönlü MANOVA kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, fizik dersine karşı başarı yönelimleri, öz yeterlik inançları ve öğrenme anlayışları lise öğrencilerinin fizik performansının yüzde 12.4'ünü yordamaktadır. Erkek öğrenciler ve kız öğrenciler arasında fizik öz yeterlik ve öğrenme anlayışları açısından anlamlı farklar bulunmaktadır. Son olarak, fen-matematik alanında okuyan öğrenciler edebiyat-matematik alanında okuyan öğrencilere göre ölçeklerin bir çoğundan anlamlı olarak farklı puanlar elde etmiştir.