Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Investigation of incidental vocabulary acquisition in relation to learner proficiency level and word frequency

Öğrenci dil seviyesi ve kelime frekansının kelime hazinesinin gelişimene ikincil etkisinin araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140229 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INVESTIGATION OF INCIDENTAL VOCABULARY ACQUISITION IN RELATION TO LEARNER PROFICIENCY LEVEL AND WORD FREQUENCY Tekmen, Elisabeth Anne Ferrell M.A., Program in English Language Teaching Supervisor, Assist. Prof. Dr. Ayşegül Daloğlu January 2003, 85 pages Research into vocabulary acquisition in recent years has found that incidental learning represents an important component of acquiring a second language lexicon. However, it is not yet clear how learner proficiency level or frequency of a word in a text affect incidental acquisition. This study examines the relationship between learners' acquisition of vocabulary through reading and their level of proficiency, and between acquisition and the frequency of words in a text. The subject group was comprised of 99 students from the Bilkent University School of English Language (BUSEL), one-third of which were at the intermediate level, one-third at the upper- intermediate level, and one-third at the pre-faculty (advanced) level. Four vocabulary tests and one reading text were administered to the students over a two- week period. The first test measured the students' overall vocabulary inlevel, the second served as a pre-test, the third test, administered after the reading, served as a post-test, and the final post-test measured students' ability to retain the vocabulary over a week's time. An analysis of the data revealed that students' lexical gains from reading the text were significant for each of the three groups (p <.05) and that the groups with a higher level of overall English proficiency were able to acquire more words than lower level groups. Frequency was also found to be a significant factor in students' acquisition (p <.05), with 29% of the Variance in acquisition being accounted for by frequency of occurrence of a word for all three groups combined. However, frequency did not play a greater role in the vocabulary acquisition of lower-level learners than in that of higher-level learners. This may be due to the fact that some intermediate-level participants had only the minimum vocabulary level necessary to comprehend the text. Key words: vocabulary, second language vocabulary acquisition, incidental acquisition, reading, word frequency IV

Summary:

oz ÖĞRENCİ DİL SEVİYESİ VE KELİME FREKANSININ KELİME HAZNESİNİN GELİŞİMİNE İKİNCİL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Tekmen, Elisabeth Anne Ferrell Yüksek Lisans, İngiliz Dili Öğretimi Tez Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Daloğlu Ocak 2003, 85 sayfa Son yıllarda kelime haznesi genişlemesine yönelik araştırmalar, ikincil etkilerin yabancı dilde kelime öğreniminin önemli bir öğesi olduğunu göstermiştir. Ancak henüz, öğrenci dil seviyesinin ve bir metindeki kelime frekansının, kelime haznesine ikincil etkisi açık değildir. Bu çalışmada, öğrencinin kelime haznesinin okuma vasıtasıyla genişlemesi ile dil seviyesi ve metindeki kelime frekansının ilişkisi araştırılmaktadır. Çalışma, Bilkent Üniversitesi İngilizce Dili Meslek Yüksek Okulu (ÎDMYO) öğrencilerinden İngilizceleri, üçte biri orta, üçte biri yüksek-orta ve üçte biri yüksek olmak üzere üç değişik seviyede toplam 99 kişilik bir grup üzerinde yapılmıştır. Öğrencilere iki haftalık bir sürede dört adet kelime bilgisi testi yapılmış ve bir adet okuma metni verilmiştir. Birinci test öğrencilerin genel kelime haznesini belirlemek için yapılmıştır. İkinci test okuma metninden önce, üçüncü ve dördüncü testler ise birer hafta arayla okuma metninden sonra yapılmıştır. Dördüncü test,öğrencilerin bir hafta aradan sonra öğrenilen kelimelerin ne kadarını hatırladıklarını belirlemek için yapılmıştır. Elde edilen verilerin analizi sonucu, her üç dil seviyesi için, metnin okunması sonucu kelime haznesinin genişlemesinin kayda değer olduğu (p <.05), ve İngilizce seviyeleri yüksek olan öğrencilerin alt seviyedeki öğrencilere göre daha çok kelime öğrendikleri görülmüştür. Ayrıca, kelime haznesi genişlemesinde metindeki kelime frekansının da kayda değer (p <.05) bir unsur olduğu anlaşılmıştır. Üç grup genelinde, kelime haznesi genişlemesindeki varyansın %29'unun metindeki kelimelerin frekansından dolayı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, kelime frekansının, farklı seviyedeki öğrencilerin kelime haznesi genişlemesine farklı oranlarda etki etmediği görülmüştür. Bunun sebebi, bazı orta seviyedeki katılımcıların sadece metni anlamak için gerekli asgari kelime haznesine sahip olmaları olabilir. Anahtar kelimeler: kelime haznesi, yabancı dilde kelime öğrenimi, ikincil etkilerle öğrenim, okuma, kelime frekansı. vı