Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı

An investigation of individual difference factors in online instruction

İnternete dayalı eğitimde kişisel farklılık etmenlerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 204653 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis study analyzed the individual difference factors affecting thesuccess of online instruction. The factors that were examined are mastery goalorientation, learning self efficacy, and conscientiousness. The success of onlineinstruction was examined in terms of the knowledge and skill acquisition duringtraining, the practice level, and program completion rate. To investigate the effectsof the hypothesized factors, an online instruction program on time management,fast and effective reading, and memory skills was developed and administered to asample of college students. Results showed that the developed online instructionprogram improved time management knowledge and fast reading skills ofparticipants. Additionally, conscientiousness was found to predict the programcompletion rate. On the other hand, results failed to support the suggestions thatmastery goal orientation would predict the undertaken practice level and theimprovements in knowledge and skill levels. The proposed predictive relationshipsbetween learning self-efficacy and practice level as well as betweenconscientiousness and practice level were not supported either. Finally, the claimthat completing the training program would improve the learning self efficacy ofthe participants was not supported.Keywords: Online Instruction, Individual Difference Factors, TimeManagement, Fast and Effective Reading, Memory Skills

Summary:

Bu tez çalışması, internete dayalı eğitimin başarısını etkileyen kişiselfarklılık etmenlerini incelemiştir. İncelenen faktörler, öğrenme yönelimi, öğrenmeöz-yeterliği ve sorumluluk bilincidir. İnternete dayalı eğitimin başarısı, bilgi vebeceri kazanımı, alıştırmaları yapma oranı ve program tamamlanma oranıtemelinde incelenmiştir. Öne sürülen etmenlerin etkilerini incelemek için zamanyönetimi, hızlı ve etkili okuma ve bellek kullanma konularında internete dayalı bireğitim programı geliştirilmiş ve üniversite öğrencilerinden oluşan bir örneklemeuygulanmıştır. Sonuçlar, geliştirilen eğitim programının katılımcıların zamanyönetimi ve hızlı okuma becerilerini geliştirdiğini göstermektedir. Buna ek olarak,sorumluluk bilinci, programın tamamlanma oranını yordadığı bulunmuştur. Bunakarşılık, sonuçlar, öğrenme yöneliminin yapılan alıştırma düzeyi ve bilgi ve beceridüzeylerindeki değişimi yordayacağı öngörüsünü desteklememiştir. Öğrenme özyeterliğiyile alıştırma düzeyi ve sorumluluk bilinciyle alıştırma düzeyi arasındaolacağı öne sürülen yordayıcı ilişkiler de desteklenmemiştir. Son olarak, programıtamamlamanın katılımcıların öğrenme öz yeterliği üzerinde olumlu bir etkiyapacağı beklentisi gerçekleşmemiştir.Anahtar kelimeler: İnternete Dayalı Eğitim, Kişisel Farklılık Etmenleri,Zaman Yönetimi, Hızlı ve Etkili Okuma, Bellek Kullanma Becerileri