Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

An investigation of landslide at km: 12+200 of Artvin-Şavsat junction-Meydancık provincial road

Artvin-Şavşat ayrımı - Meydancık il yolu km: 12+200 de meydana gelen heyelanın incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 313674 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study is to determine the most suitable remediation techniques via engineering geological assessment of the landslide that occurred during the construction of Artvin-Şavşat Junction - Meydancık Provincial Road at Km: 12+200 in an active landslide area. For this purpose, the geotechnical parameters of the mobilized geological material which is colluvium along the sliding surface were determined by back analyses of the landslide at three geological sections.The landslide were then modeled along the most representative section of the study area by considering the landslide mechanism, the parameters determined from the geotechnical investigations, the size of the landslide and the location of the slip circle. In addition, pseudostatic stability analyses were performed comprising the earthquake potential of the site.The most suitable slope remediation technique was determined to be a combination of surface and subsurface conditions. A static analysis of the landslide shall also be performed through utilizing finite element analyses. The static analyses were compared with the inclinometer readings in the field to verify the direction of the movement. Consequently, shear strength parameters were specified as c = 0 kPa and ? = 10° for the landslide material and pre-stressed anchoring and rock buttressing were considered as a remediation method.Keywords: Colluvium, Back analysis, Finite element, Landslide, Remediation, Artvin

Summary:

Bu çalışmanın amacı, Artvin-Şavşat Ayrımı - Meydancık İl Yolu inşaatı sırasında Km: 12+200 de meydana gelen heyelanın mühendislik jeolojisi açısından değerlendirilmesinin yapılarak en uygun iyileştirme tekniklerini belirlemektir. Bu amaçla, öncelikli olarak heyelan geometrisi 3 adet jeolojik kesit üzerinde geriye dönük analiz yöntemi ile incelenerek kayma yüzeyi boyunca mobilize olmuş Kolüvyon malzemesinin parametreleri bulunmuştur.Çalışma sahasını en iyi şekilde temsil eden kesit üzerinde heyelanın mekanizması, jeoteknik değerlendirmelerden elde edilen parametreler, heyelanın büyüklüğü ve kayma dairesinin konumu göz önüne alınarak heyelan modellenmiştir. Ayrıca çalışma sahasının deprem durumu için psödo statik analizi yapılmıştır.En uygun iyileştirme tekniği yüzey ve yeraltı durumları göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Heyelanın statik koşullardaki analizi sonlu eleman yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Statik koşuldaki analiz, arazide yapılan inklinometre ölçümleri ile karşılaştırılmış ve hareket yönü doğrulanmıştır. Sonuç olarak, heyelan malzemesinin kayma dayanımı parametreleri c = 0 kPa and ? = 10° olarak belirlenmiş ve öngermeli ankraj ve kaya destek dolgusu iyileştirme metodu olarak değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler: Geriye dönük analiz, Kolüvyon, Sonlu eleman, Heyelan, İyileştirme, Artvin