Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An Investigation of learners' cognitive style, preferences, perceptions and attitudes in a web based course and the internet as an open information seeking tool

Web tabanlı bir kimya dersinde ve açık uçlu bilgi araştırma/ iletişim ortamı olarak internette öğrencilerin bilişsel tarz, algı, tercih ve tutumlarının incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116526 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INVESTIGATION OF LEARNERS' COGNITIVE STYLE, PREFERENCES, PERCEPTIONS AND ATTITUDES IN A WEB BASED COURSE AND THE INTERNET AS AN OPEN INFORMATION SEEKING TOOL Yalçınalp, Serpil Ph.D., Department of Computer and Instructional Technologies Education Supervisor: Prof. Dr. Petek Aşkar June 2001, 184 pages The purpose of this study is to investigate how students perceive a Web Based Course, and as a part of their Web Based Course how they perceive i) the Internet as an open learning-information seeking environment and ii) as an communication environment. For this study, the researcher developed and piloted a web based chemistry unit on periodic table and its applications. In addition, the students' behaviors in this web environment and their attitudes toward this Web Based Course (WBC), chemistry and Internet are investigated.This study is designed as a qualitative case study. Ten students at ninth grade were selected with criterion. Data were collected through interviews, observations and document analysis. As the results of this study; all students found to be interested in delivered WBC, and all reflected positive attitudes toward chemistry in the given context. The methods that students used in studying WBC and information seeking in the Internet were found to be strongly dependent upon their cognitive styles as field dependent or field independent. Field independents found to be the most successful to identify, locate and integrate the knowledge while, field dependents lacked these skills. On the other hand difference between two cognitive styles found to be reflected in their metacognitive knowledge in which field independents found to be more efficient in refining new strategies when they failed. The results of this qualitative study informs educators to develop better web based and supported learning environments with an awareness of different types of learners with different cognitive styles, preferences, perceptions and attitudes related to distance learning tools and processes. Keywords: Distance Education, Web Based Instruction, Web Based Course, Internet, Field Dependent, Field Independent, Metacognitive Knowledge. IV

Summary:

öz WEB TABANLI BİR KİMYA DERSİNDE VE AÇIK UÇLU BİLGİ ARAŞTIRMA /İLETİŞİM ORTAMI OLARAK İNTERNETTE ÖĞRENCİLERİN BİLİŞSEL TARZ, ALGI, TERCİH VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ Yalçınalp, Serpil Doktora, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Petek Aşkar Haziran 2001, 184 sayfa Bu çalışmanın amacı, farklı bilişsel tarz ve karakterdeki öğrencilerin araştırmacı tarafından hazırlanan web tabanlı bir dersi ve dersin bir bölümü olan İnterneti i) Açık uçlu bilgi araştırma ü) iletişim ortamı olarak nasıl kullandıklarının, nasıl algıladıklarının ve web tabanlı derse, açık bilgi araştırma ve iletişim ortamı olarak İnternet'e ve kimya alanına karşı tutumlarının araştırılmasıdır.Nicel durum çalışması olarak tasarlanan bu çalışmada on öğrenci bu amaca yönelik örneklem metoduna göre seçilmiştir. Çalışmaya yönelik veriler görüşme, gözlem ve döküment analizi yöntemleri ile toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin Web Tabanlı Öğretimi (WTÖ) ilginç bulduklarını ve verilen içerikte kimyaya karşı pozitif tutum sergilediklerini göstermiştir. Öğrencilerin web tabanlı dersi çalışır ve İnternet'te bilgi araştırırken kullandıkları çalışma ve araştırma yöntemlerinin alan bağımlı/alan bağımsız olmalarına bağlı olarak değişiklikler gösterdiği gözlenmiştir. Alan bağımsızların araştırma amaçlı kullanımlarda bilgiyi tanımlama, toplama ve kullanmada başarılı oldukları, buna karşın alan bağımsızların bu becerilerden yoksun oldukları belirlenmiştir. Aynı zamanda bilişötesi bilgi ve becerilerin öğrencilerin bilişsel tarzına parallel olarak farklılıklar gösterdiği, alan bağımsızların başarısız oldukları stratejileri belirleme ve yenileri uygulamakta alan bağımsızlara göre daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Bu nicel çalışma sonuçlarının ülkemizde eğitimcilere yeni öğrenci merkezli, İnternet ve WTÖ gibi elektronik bilgi teknolojilerinin kullanımını içeren etkin öğretim modelleri geliştirmede öğrenci bilişsel tarzlarını, algı, tutum ve tercihlerinin farkında olmalarına yardımcı olarak katkı sağlayacağı umulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Uzaktan Eğitim, Web Tabanlı Öğretim, Web Tabanlı Ders, İnternet, Alan Bağımlı, Alan Bağımsız, Bilişsel Tarz, Bilişötesi Bilgi VI