Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Polimer Bilim ve Teknolojisi Anabilim Dalı

An investigation of polypyrrole content on crystallinity, mechanical and electrical properties of PAN/PPY thin composite film

Polipirol miktarının; PAN/PPY kompozit ince filmlerin kristal yapısı, mekanik ve elektriksel özellikleri üzerindeki etkisinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 246760 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, three types of polymerization techniques were performed and, Py content effect on composite and thin films structure is investigated. Obtained copolymers and composites prepared as thin film thickness <30?m. And also PPy effect on PAN crystallinity is investigated. Based on the results, semicrystalline structure of PAN shifts as a amourph structure because of PPys? amourph structure. This interaction is verified with X-Ray diffraction measurements. And also this interaction is investigated with dynamic mechanical analayzer, to find out the influence on the mechanical behaviours. Stress-strain graphics and temperature dependence on modulus is investigated. There are certain differences while Py content changes.PAN-PPy composites and thin films are prepared and electrical properties are characterized with electrochemical impedance spectroscopy. Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE-SEM), is studied for surface and morphology characterization. And as a result the cauliflower structure is the reason being detrimental to the mechanical properties.

Summary:

Bu çalışmada, farklı polimerizasyon yöntemleriyle akrilonitril ve pirol kopolimer ve kompozitleri oluşturulmuştur. Bu kompozitlerden (<30?m) kalınlığındaki ince filmler hazırlanmıştır. Pirol miktarının kompozit ve ince filmlerin yapısındaki etkisi incelenmiştir. İletken polimer olan pirolün poliakrilonitrilin kristal yapısına etkisi incelenmiştir. Buna göre yarıkristal yapıya sahip poliakrilonitril polipirolün amorf yapısının etkisiyle kristallikten uzaklaşarak amorf bir yapıya kaydığı gözlenmiştir. Bu etkileşim X-ışını difraksiyonu ölçümleriyle doğrulanmıştır. Ayrıca bu etkileşimin mekanik özlellikleri üzerindeki etkisi dinamik mekanik ölçüm cihazıyla (DMA) incelenmiştir. Sonuç olarak uygulanan kuvvete karşı çekme-kopma grafikleri ve modulusun sıcaklığa bağlı değişim grafikleri oluşturulmuştur. Modulus değerleri ve Tg sıcaklığı polipirol etkisiyle değişiklik göstermiştir. Yüzey karakerizasyonu için taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile çalışılmıştır. Ve polipirolün karnıbahar yapısının mekanik özelliklerini zayıflatıcı etkisi olduğu gözlenmiştir.