Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Bölümü / İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation of pre-service elementary science teachers' scientific literacy level and their attitudes towards science

Fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık seviyelerinin ve bilime yönelik tutumlarının araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 250705 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to investigate pre-service elementary science teacher?s scientific literacy level and their attitudes towards science. In addition, whether pre-service elementary science teacher?s scientific literacy and their attitudes towards science differs in some demographic variables such as gender, high school profile, grade, place of family residence, parents educational level and family income level were examined. Finally, possible relationship between participants? scientific literacy level and their attitudes towards science was explored.The present study conducted with 285 pre-service elementary science teachers from Elementary Science Education Program at Dokuz Eylül University during the second semester of 2008-2009 academic year. The data were collected by administering Turkish version of Test of Basic Scientific Literacy (TBSL) and SAI-II (Science Attitude Inventory) scales.Analysis of the data indicated that pre-service elementary science teachers have satisfactory scientific literacy level and moderately positive attitudes towards science. Moreover, participants? scientific literacy level and attitudes towards science showed differences in only some demographic variables: gender and place of family residence. Finally, the analysis also indicated that there is a positive significant relationship between participants? scientific literacy level and their attitudes towards science.

Summary:

Bu çalışma fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okuryazarlık düzeylerini ve bilime yönelik tutumlarını araştırmayı amaçlamıştır. Buna ek olarak, fen bilgisi öğretmen adaylarının bilimsel okur-yazarlık seviyeleri ve bilime yönelik tutumlarının cinsiyet, mezun oldukları lise türü, sınıf, ailenin yaşadığı yer, anne-baba eğitim düzeyi ve aile gelir seviyesi gibi bazı demografik özelliklere göre değişip değişmediği incelenmiştir. Son olarak, katılımcıların bilimsel okuryazarlık sevileri ile bilime karşı tutumları arasındaki olası ilişki araştırılmıştır.Bu çalışma Dokuz Eylül Üniversitesinin Fen bilgisi Programındaki, 285 fen bilgisi öğretmen adayına, 2008-2009 akademik yılının ikinci döneminde uygulanmıştır. Veriler TBSL (Test of Basic Scientific Literacy) ve SAI-II (Science Attitude Inventory) ölçeklerinin Türkçe versiyonları uygulanarak toplanmıştır.