Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

An investigation of pre-service mathematics teachers' mathematizing during a mathematical modeling task

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematikselleştirme sürecinin bir matematiksel modelleme etkinliği süresince incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 385004 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to investigate pre-service mathematics teachers' mathematization process in a mathematical modeling activity. The process was investigated in two different levels of mathematization based on Realistic Mathematics Education (RME) framework namely, horizontal mathematization and vertical mathematization. This study designed as a case study. The participants of the study were six pre-service elementary mathematics teachers enrolled in a course entitled "Mathematical Modeling for Teachers". One of the activities covered in the course was about the real life situations emerged in the context of Ferris wheel and selected for this study. The participants worked on the activity in groups of three. The source of data comprised of reflection papers written by the participants, transcription of videotapes during the group discussions, group presentations and worksheets. The results of this study revealed that during both horizontal and vertical mathematization process, pre-service teachers had difficulties and misconceptions while understanding the problem, determining the independent variable of the function and forming the function.

Summary:

Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının bir matematiksel modelleme etkinliği içinde yer alan matematikselleştime sürecini incelemektir. Bu süreç Gerçekçi Matematik Eğitimi (GME) teorik çerçevesinde yer alan, matematikselleştirmenin iki boyutu olan yatay ve dikey matematikselleştirme temel alınarak yapılmıştır. Araştırma deseni olarak bu çalışmada, örnek durum deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları "Öğretmenler için Matematiksel Modelleme" isimli dersi alan altı ilköğretim matematik öğretmeni adayıdır. Ders kapsamında gerçekleştirilen modelleme etkinliklerinden birisi bir dönme dolap ve buna bağlı gerçekçi durumların incelendiği bir problem içermektedir ve bu çalışma için seçilmiştir. Katılımcılar üçerli gruplar halinde çalıştılar. Çalışmanın verileri öğrencilerin etkinlik sonrası yazdıkları düşünce raporlarını, grupların sonunun çözümü sırasındaki tartışmalarını ve sınıfta çözümlerinin sunulmasını içeren video kayıtlarının yazıya dökümü ve çalışma kâğıtlarını içermektedir. Araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının yatay ve düşey matematikselleştirme sürecinde, problemi anlamada, istenilen fonksiyonun değişkenini belirlemede ve fonksiyonu yazmada zorluklara ve kavram yanılgılarına sahip olduklarını göstermiştir.