Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation of private middle school students? common errors in the domain of area and perimeter and the relationship between their geometry self-efficacy beliefs and basic procedural and conceptual knowledge of area and perimeter

Özel ortaokul öğrencilerinin alan ve çevre konusundaki tipik hatalarının ve geometriye yönelik öz-yeterlik inanışları ile alan ve çevre konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgileri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 345125 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purposes of the present study were to investigate private middle school students procedural and conceptual knowledge in the domain of area and perimeter of geometric figures and to examine the most common errors in their knowledge. Private middle school students geometry self-efficacy throughout the grade levels was also investigated. The other specific interest of the study was to examine how students? conceptual and procedural knowledge aspects of area and perimeter of geometric figures changed with respect to their geometry self-efficacy. The study was conducted during the second semester of the academic year 2011-2012. The sample was consisted of 111 private middle school students from a private elementary school in Çayyolu district in Ankara. Data were collected through procedural and conceptual knowledge tests prepared by the researcher and geometry self-efficacy scale developed in a previous research. In order to examine the relationship between geometry self-efficacy beliefs of students and their procedural and conceptual knowledge, Pearson product-moment correlation analyses were run. One-way ANOVA was used to investigate how self-efficacy, procedural knowledge, and conceptual knowledge changed according to grade levels separately. The results of data analysis indicated that private middle school students had common errors and misconceptions about area and perimeter concepts. ANOVA results revealed that there were no statistically significant differences in private middle school students procedural knowledge and self-efficacy belief scores in terms of grade levels. However, there was a significant difference in conceptual knowledge scores of private middle school students. Moreover, according to Pearson Product Moments Correlation results, there was significant correlation among students? procedural knowledge, conceptual knowledge and self-efficacy belief scores.

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı ortaokul 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin geometrik şekillerin alanı ve çevresi konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgilerinin ne düzeyde olduğunu araştırmak ve bu bilgileri ölçen testlerdeki tipik hatalarını incelemektir. Ayrıca, öğrencilerin geometriye yönelik öz-yeterlikleri de sınıf seviyesine göre incelenmiştir. Bu çalışmanın diğer bir amacı da, öğrencilerin alan ve çevre konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgilerinin geometriye yönelik öz-yeterliklerine göre nasıl değiştiğinin incelenmesidir. Bu çalışma 2011-2012 öğretim yılının 2. döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya Ankara ilinin Çayyolu semtinde bulunan özel bir ortaokuldan 111 ortaokul 6.,7. ve 8. sınıf öğrencisi katılmıştır. Veriler, alan ve çevre konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgileri ölçen başarı testleri ve geometriye yönelik öz-yeterlik inanışlar testi ile toplanmıştır. Öğrencilerin geometriye yönelik öz-yeterlik inanışları ile işlemsel ve kavramsal testlerdeki başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson çarpım-moment korelasyon analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin geometriye yönelik öz-yeterlik inanışlarının, alan ve çevre konusundaki işlemsel ve kavramsal bilgilerinin sınıf seviyesine göre nasıl değiştiğini incelemek amacıyla da tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Veri analizi sonuçlarına göre, 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin alan ve çevre konusunda bir takım hatalara ve kavram yanılgılarına sahip oldukları görülmüştür. Öğrencilerin işlemsel bilgi puanları ve geometriye yönelik öz-yeterlik inanış puanlarının sınıf seviyesine göre anlamlı bir şekilde değişmediği ancak kavramsal bilgi puanlarının değiştiği bulunmuştur. Bunun yanında yapılan korelasyon analiz sonuçları 6., 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin geometriye yönelik öz-yeterlik inanış puanları, işlemsel bilgileri ve kavramsal bilgileri arasında anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki bulunduğu görülmüştür.