Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation of prospective elementary mathematics teachers' strategies used in mathematical problem solving

İlköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmede kullandıkları stratejilerin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 321089 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to investigate the prospective elementary mathematics teachers? use of strategies and their achievement levels in solving mathematical problems with respect to year level. The data were collected from 250 prospective elementary mathematics teachers enrolled in an elementary mathematics education program from a state university in Central Anatolian Region. Problem Solving Test (PST) was used to accomplish the purpose of the study. The data collection tool adapted by the researcher included nine open ended problems. In this study, item based in-depth analysis was employed to determine a variety of problem solving strategies used by prospective teachers. The frequencies and percentages of categories were gathered for each item and for each year level.The results of this study revealed that prospective elementary mathematics teachers? problem solving achievement was moderately high. Prospective elementary mathematics teachers in each year level were able to use various problem solving strategies to a certain extent. More specifically, the results indicated that `making a drawing? and `intelligent guessing and testing? strategies were among the most prominent strategies frequently used by prospective teachers. Setting up an equation and using a formula was other strategies used by prospective teachers. On the other hand, finding a pattern strategy was the least frequent strategy used by prospective teachers.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel problem çözmedeki başarılarını ve kullandıkları stratejileri incelemektir. Çalışmanın örneklemi İç Anadolu Bölgesindeki bir devlet üniversitesinde ilköğretim matematik öğretmenliği programına devam eden 250 öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda araştırmacı tarafından uyarlanan dokuz maddelik Problem Çözme Testi kullanılmıştır. Bu çalışmada, öğretmen adaylarının kullandıkları problem çözme stratejilerini belirlemek için Problem Çözme Testindeki her bir madde derinlemesine incelenmiştir. Verilerin analizinde frekans ve yüzde kullanılmıştır.Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının problem çözmede başarısı oldukça yüksek bulunmuştur. Ayrıca, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının farklı problem çözme stratejilerini belirli ölçüde kullandıkları belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre öğretmen adaylarının en çok şekil çizme ile tahmin ve kontrol stratejilerini kullanmışlardır. Öğretmen adayları aynı zamanda denklem kurma ve formül kullanma stratejilerini kullanmışlardır. Öğretmen adaylarının en az kullandıkları strateji ise örüntü bulma stratejisidir.