Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü

An investigation of prospective secondary mathematics teachers' thinking about mathematical modeling and pedagogy of modeling throughout a modeling course

Ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modelleme ve modelleme pedagojisi üzerine düşüncelerinin bir modelleme dersi süresince incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368864 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study is to investigate the evolution of prospective secondary mathematics teachers' thinking about mathematical modeling and pedagogical knowledge of mathematical modeling throughout a modeling course designed for teachers. This study utilizes case study as a research design. The participants were 25 prospective secondary mathematics teachers enrolled in a course entitled "Mathematical Modeling for Prospective Teachers" in a public university, in Ankara during the spring semester of 2011-2012. Data were collected through six modeling activities, participants' working sheets on the modeling activities, pre- and post-survey forms related to pedagogy of modeling, semi-structured interviews, field notes, videotaped classroom discussions, classroom observation notes, and students' way of thinking sheets. The data were analyzed by using qualitative methods. The results of the study demonstrated that prospective teachers developed positive views about mathematical modeling and about the use of mathematical modeling activities in the classroom settings. Prospective teachers' conceptions about mathematical modeling changed from modeling as concrete materials and visualization to modeling as relating mathematics to real life. Another important finding is that prospective teachers developed significant ideas about the knowledge and skills needed for teachers to teach mathematics through modeling. The prospective teachers also emphasized the importance of teachers' role in the modeling process. It was concluded that the course contributed significantly to the prospective teachers' thinking about pedagogy of modeling.

Summary:

Bu çalışmanın amacı matematik öğretmenleri için tasarlanan matematiksel modelleme dersi kapsamında ortaöğretim matematik öğretmen adaylarının matematiksel modellemenin kullanımı ile ilgili pedagoji bilgilerindeki değişimi ve matematiksel modellemenin kullanımına yönelik düşüncelerindeki değişimi ve gelişimi incelemektir. Bu çalışmada örnek durum çalışması araştırma deseni olarak kullanılmıştır. Bu araştırmaya Ankara'daki bir devlet üniversitesinde öğrenim gören ve 2011-2012 akademik yılının ikinci döneminde "Öğretmen Adayları için Matematiksel Modelleme" dersine kayıt yaptıran 25 ortaöğretim matematik öğretmen adayı katılmıştır. Bu ders kapsamında uygulanan altı modelleme etkinliği, katılımcıların modelleme etkinlikleri ile ilgili çalışma kağıtları, modelleme pedagojisi ile ilgili ön- ve son-tarama formları, yarı-yapılandırılmış görüşmeler, alan notları, video kaydına alınmış sınıf içi tartışmalar, sınıf içi gözlem notları, öğrenci düşünme şekilleri raporları çalışmanın veri kaynaklarını oluşturmaktadır. Veri analizi nitel yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının matematiksel modelleme ve sınıf içinde kullanımı hakkında olumlu görüş geliştirdiklerini göstermiştir. Öğretmen adaylarının modellemeye yönelik düşünceleri somut materyal kullanımı ve görselleştirmeden matematiği gerçek yaşamla ilişkilendirme yönünde değiştiği görülmüştür. Araştırmanın diğer bir önemli bulgusu da öğretmen adaylarının öğretmenlerin matematiği modelleme yoluyla öğretmeleri için sahip olmaları gereken bilgi ve beceriler hakkında önemli fikirler geliştirdikleri görülmüştür. Ayrıca, öğretmen adayları öğremenin modelleme sürecindeki rolünün önemini vurgulamışlardır. Araştırma sonunda modelleme dersinin öğretmen adaylarının modelleme pedagojisi hakkındaki düşüncelerine önemli katkı sunduğu sonucuna varılmıştır.