Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation of prospective teachers' mathematical modelling processes and their views about factors affecting these processes

Öğretmen adaylarının matematiksel modelleme süreçlerinin ve bu sürece etki eden faktörlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341056 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Researchers have proposed various models to explain mathematical modelling process for different purposes by using different kinds of modelling problems. There has been agreement mainly on that the process basically includes the interplay between the mathematics and reality. Review of the literature shows that there is not enough information about how prospective teachers develop mathematical models while they were engaging in modelling activities by describing the nature of the processes in each stages of modelling in detail or explaining the possible factors affecting these processes. The main aim of this study is to understand how prospective teachers develop models while they were engaging in modelling activities, and their views about the factors that might influence their modelling process. The study was conducted as a part of fourteen week course. Five modelling activities were selected for further analysis. The participants were six prospective teachers who were selected by purposive sampling. The study was designed as a case study. The results showed that PTs modelling consisted of four main stages: understanding the modelling problem, devising a solution plan, performing the plan, and interpreting and verifying the model. The results indicated that several factors impede the modelling processes: exam-oriented education system and insufficient practice with modelling activities, inadequate conceptual understanding, time limitations, grade considerations, and disorganized and unsystematic work. These factors hinder an atmosphere conducive for exploration of modelling activities and cause the prevalence of result-oriented approach with a single modelling cycle.

Summary:

Araştırmacılar, değişik özellikte modelleme aktivitelerini kullanarak, değişik araştırma amaçlarına hizmet eden ve modelleme sürecini yansıtan farklı modeller geliştirmişlerdir. Geliştirilen bu modellerde, sürecin temel olarak matematik ve gerçeklik arasındaki etkileşimi içerdiği konusunda bir uzlaşma vardır. Literatür, öğretmen adaylarının modelleme süreç aşamalarını detaylı bir şekilde tanımlayan çalışmaların ve sürece etki eden faktörlere ilişkin görüşlerinin yansıtıldığı yeterli düzeyde bilgi olmadığını göstermektedir. Bu çalışmanın esas amacı, öğretmen adaylarının modelleme etkinlikleri üzerinde çalışırken modelleri nasıl oluşturduklarını anlamak ve modelleme süreçlerine etki eden faktörlerin neler olabileceği konusundaki görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışma ondört hafta süren bir dersin parçası olarak beş modelleme etkinliği çerçevesinde yürütülmüştür. Çalışmanın katılımcıları amaçlı örneklem yöntemiyle seçilmiş altı öğretmen adayıdır. Bu çalışmada durum çalışması kullanılmıştır. Sonuçlar, genel olarak öğretmen adaylarının modelleme sürecinin dört ana aşamadan oluştuğunu göstermiştir. Bunlar, modelleme problemini anlama, plan geliştirme, planı uygulama ve oluşturulan modeli yorumlama ve test etme aşamalarıdır. Sonuçlar göstermiştir ki öğretmen adaylarının modelleme ile ilgili deneyim eksiklikleri, yetersiz kavramsal anlayışları, zaman sınırlılıkları ve değerlendirme kaygıları gibi birçok faktör modelleme sürecinin başarılı bir şekilde uygulanmasını engellemektedir. Çalışma, tüm bu faktörlerin modeleme etkinliklerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak ortamın oluşmasını engelleyebileceğini ve öğretmen adaylarının modelleme sürecinde sonuç odakli tek bir modelleme döngüsü sergilemelerine sebep olabileceğini göstermiştir.