Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation of seventh grade students' computational estimation strategies and factors associated with them

Yedinci sınıf öğrencilerinin tahmini hesaplama stratejileri ve buna bağlı faktörlerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255255 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to identify seventh grade students? computational estimation strategies and factors associated with these strategies. A case study was conducted with five students. They were selected among 116 seventh grade students from a public elementary school in Aegean region. Two sessions of clinical interviews were carried out with each participant. In the first interview session, the Computational Estimation Test, which was consisted of 15 estimation questions, was administered to students with requesting explanations of solving procedure. In the second interview session, students answered to semi-structured questionnaire prepared by the researcher to understand their feelings and thoughts on estimation.The results of the study indicated that students used three kinds of computational estimation strategies, which were reformulation, translation, and compensation. Reformulation was the most used types of estimation and by all interviewees. It was divided into four sub-strategies, which were observed during the interviews, among them rule based rounding was the most preferred one. The most sophisticated strategy was compensation, which was used least frequently by the participants. The other kind of computational estimation strategy was translation, which means changing the operation for handling the questions more easily. Translation strategy was used students who performed well in number sense. Based on interviews and observations, there were some cognitive and affective factors, which were associated with the specified strategies. Number sense and mental computation were two sub categories of the cognitive factors. Besides these cognitive factors, confidence in ability to do mathematics, perception of mathematics, confidence in ability to do estimation, perception of estimation and tolerance for error, which were identified as affective factors, played important role for strategy selection and computational estimation.Good number sense may lead to use of multiple representations of numbers and use of translation strategies. Moreover, mental computation ability may enable students both to conduct reformulation and use compensation strategy easily. Interviewees who had both high confidence in ability to do mathematics and low confidence in ability to do estimation, preferred exact computation and more rule dependent estimation strategies, like rule based rounding. Low tolerance for error may influence students? answers, in order to produce them in a narrow interval. Additionally, perception of estimation may lead students recognize estimation as useful and use of variety of computational estimation strategies.According to data analysis, feelings and thoughts about computational estimation may influence interviewees? strategy usage, such as students, who had negative feelings on estimation and thoughts about mathematics wanted exactness, generally preferred exact computation process and did not use diverse computational estimation strategies. Students who had poor in number sense and mental computation could not conduct computational estimation strategies.Therefore, the research study may lead to better understanding of students? perspectives on computational estimation. With understanding used strategies, and related factors are affecting computational estimation strategies, it might be produce effective instructional designs for teaching computational estimation.

Summary:

Bu çalışmanın amacı yedinci sınıf öğrencilerinin hesaplamalı tahmin stratejilerini ve buna bağlı faktörleri belirlemektir. Beş öğrenci ile bir durum (örnek olay) çalışması yürütülmüştür. Ege bölgesinde bulunan bir ilköğretim okulunun 116 öğrencisi arasından bu beş öğrenci seçilmiştir. Her bir görüşmeci ile iki seans klinik görüşme yapılmıştır. Birinci görüşmede 15 maddelik Hesaplamalı Tahmin Testinin soruları sorulmuş ve çözüm aşamalarının açıklanması istenmiştir. İkinci görüşmede öğrencilerin tahmin etmeye karşı duygu ve düşüncelerini anlamak üzere araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu uygulanmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, öğrenciler sayıların yeniden yapılandırılması, işlemlerin yeniden yapılandırılması ve düzenleme ve düzeltme olmak üzere üç çeşit hesaplamalı tahmin stratejisi kullanmaktadırlar. Sayıların yeniden yapılandırıması tüm sayı çeşitlerinde bütün görüşmeciler tarafından en çok kullanılan strateji olmuştur. En gelişmiş ve karışık strateji olarak belirlenen düzenleme ve düzeltme stratejisi ise en az sıklıkta kullanılan strateji olmuştur. Diğer bir hesaplamalı tahmin stratejisi olan işlemlerin yeniden yapılandırılması, sorularla başedilebilmesi için işlemlerin değiştirilmesi anlamına gelmektedir.Öğrenciler arasında sayı algısı iyi olanlar bu stratejiyi kullanmışlardır. Görüşme ve gözlemlere dayanarak belirlenen stratejilerle ilgili olarak bazı bilişsel ve duyuşsal faktörler belirlenmiştir. Sayı algısı ve zihinden işlem yapma bilişsel faktörün iki alt kategorisidir. Bilişsel faktörlerin yanısıra, matematikte kendine güvenmek, matematiğe karşı algı, tahmin etmeye dair kendine güven, tahmin etmeye dair algı ve hataya karşı tolerans; hesaplamalı tahmin stratejilerini seçme ve kullanmada önemli rol oynamaktadır. Sayısal algıya sahip olmak sayıların çoklu gösterimlerini kullanabilmeyi ve işlemlerin yeniden düzenlenmesini sağlayabilir. Hatta zihinden işlem yapabilme öğrencilerin hem sayıların yeniden düzenlenmesini hem de düzenleme ve düzeltme stratejilerini kullanabilmelerini sağlayabilir. Matematikte kendine güvenirken, tahmin etmede kendine daha az güvenen öğrencilerin, net hesaplamaların yanısıra, kurala dayalı yuvarlama gibi daha sıklıkla kural tabanlı tahmin stratejilerini tercih ettikleri görülmüştür. Hataya karşı düşük tolerans, öğrencilerin cevaplarının dar bir aralıkta olmasına etki edebilmektedir. Buna ek olarak, tahmin etmeye karşı algı, öğrencilerin tahmini yararlı bulmalarını ve değişik tahmin stratejileri kullanmalarını sağlayabilmektedir.Veri analizine göre, görüşmecilerin strateji kulllanmaları onların duygu ve düşüncelerinden etkilenebilmektedir. Örneğin, tahmin etmeye karşı negatif duyguları olan ve matematiğin net cevaplar istediğini düşünen öğrenciler, genellikle net hesaplamalar yapmaya çabalamakta ve farklı tahmin stratejileri kullanamamaktadırlar. Zihinden heaplama becerisi ve sayı algısı kötü olan öğrenciler hesaplamalı tahmin stratejilerini kullanamamaktadırlar. Bu nedenle, bu çalışma öğrencilerin hesaplamalı tahmine karşı bakış açılarını daha iyi anlamayı sağlayabilir. Kullanılan hesaplamalı tahmin stratejilerini ve bunlarla ilgili faktörleri anlamak, hesaplamalı tahmin üzerine daha verimli bir öğretim planlanmasına yardımcı olabilir.