Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An Investigation of students attitudes towards brain-based applications in English composition skills II course: A case study

İngilizce kompozisyon II dersindeki beyin-temelli öğretim uygulamalarına yönelik öğrenci tutumlarının incelenmesi: Bir durum çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 140220 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INVESTIGATION OF STUDENTS' ATTITUDES TOWARDS BRAIN- BASED APPLICATIONS IN ENGLISH COMPOSITION SKILLS II COURSE: A CASE STUDY Bayındır, Hatice M. A., Program in English Langauge Teaching Supervisor: Assist. Prof. Dr. Alev Yemenici September 2003, 236 pages This thesis aims to examine students' attitudes towards brain-based applications in the English Composition II course. For this purpose, a case study was carried out with a group of 23 first year students at the Department of Foreign Language Education at Middle East Technical University in the second half of the 2002-2003 academic year. After receiving writing training with a brain-based methodology for ten weeks, the students were given an attitude questionnaire which aimed at identifying their attitudes towards brain-based applications in the course. One week later, the mresearcher also conducted interviews with 10 of the 23 students separately to investigate students' attitudes towards brain-based applications in the course further. The analysis of the data collected through the attitude questionnaire indicated that 93 % of the students showed significant positive attitudes towards the brain- based applications, while only 1 % of the students had negative attitudes towards the brain-based applications. The analysis of the results of the interviews also revealed that all students had positive feelings about the brain-based applications. Accordingly, the results indicated taking this composition course resulted in highly positive feelings such as confidence, relaxation, or being valued in the students. All students found writing meaningful and relevant to themselves. They stated to have acquired various skills during the course such as writing skills, computer skills, teaching skills, emotional intelligence, and an awareness of needs. They found these useful and meaningful for their lives in general, as students, and as teachers as part of their future profession. Keywords: Brain-based language teaching, course design, teaching writing, attitude IV

Summary:

oz İNGİLİZCE KOMPOZİSYON II DERSİNDEKİ BEYİN-TEMELLİ ÖĞRETİM UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖĞRENCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ: BİR DURUM ÇALIŞMASI Bayındır, Hatice Yüksek Lisans, İngiliz Dili Eğitimi Tez Danışmanı: Y. Doç. Dr. Alev Yemenici Eylül 2003, 236 Sayfa Bu tez, öğrencilerin ingilizce Kompozisyon II dersindeki beyin-temelli öğrenme uygulamalarına yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, 2002-2003 akademik yılının ikinci yarısında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü'nden 23 birinci sınıf öğrencisi ile bu çalışma gerçekleştirilmiştir. 10 hafta boyunca beyin-temelli öğretim metodolojisi kullanılarak kompozisyon eğitimi alan 23 öğrenciye, ingilizce Kompozisyon II dersindeki beyin- temelli öğretim uygulamalarına ilişkin tutumlarını ölçmeyi amaçlayan bir tutum anketi uygulanmıştır. Anket uygulanmasından bir hafta sonra, öğrencilerintutumlarını detaylı bir şekilde incelemek amacıyla, araştırmacı 10 öğrenci ile ayrı ayrı mülakatlar gerçekleştirmiştir. Anket sonuçlarının analizi, öğrencilerin % 93 ünün beyin-temelli öğretim uygulamalarına yönelik kayda değer derecede olumlu tutumlar sergilerken, öğrencilerin sadece % 1 inin olumsuz tutumlar gösterdiğini ortaya koymuştur. Mülakat sonuçlarının analizi de tüm öğrencilerin beyin-temelli uygulamalara ilişkin olumlu duygular beslediğini göstermiştir. Bu bağlamda, bu dersi almak, öğrencilerde kendine güven, rahatlama, ya da değer gördüğünü hissetme türünden duygular uyandırmıştır. Yine tüm öğrenciler, yazmayı anlamlı, ve yaşantıları ve kendileri ile alakalı bulmuşlardır. Bu bağlamda, ders süresince, yazma becerileri, bilgisayar becerileri, öğretme becerileri, duygusal zeka ve ihtiyaçlarına ilişkin farkmdabk gelişimi gibi becerileri edindiklerini dile getirmişler; tüm bu becerileri genel olarak yaşantıları, özelde de öğrencilik ve öğretmenlik kariyerleri açısından faydalı ve anlamlı bulmuşlardır. Anahtar Kelimeler: Beyin-temelli dil öğretimi, ders geliştirme, yazma öğretimi, tutum vı