Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

An investigation of teachers' noticing of students' mathematical thinking in the context of a professional development program

Bir mesleki gelişim programı çerçevesinde öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme biçimlerini fark etme becerilerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 355345 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Teachers' noticing, i.e. attending to and understanding of, students' mathematical thinking is considered as a crucial component of teaching expertise. Research points out the pressing need for developing teachers' abilities to notice students' mathematical thinking through appropriate professional support, while also making sense of the dynamics of how such development occurs. The purpose of this study is to investigate evolution of teachers' noticing of students' mathematical thinking in the context of a professional development program based on principles of Models and Modeling Perspective. Case study approach was used as the strategy of inquiry. The study was conducted in 2011-2012 school year at two high schools, with the participation of four secondary mathematics teachers. The implementation of the program consisted of seven one-month periods, each of which included three one-week stages: an introductory meeting, implementation of the modeling task in teachers' classrooms, and a follow-up meeting, respectively. One-to-one interviews were also conducted with each teacher after each follow up meeting. An existing framework for learning to notice students' mathematical thinking was adopted and used for analyzing the data. Data analysis revealed that there was a gradual development in three of the four teachers' ability to notice students' mathematical thinking. Moreover, development of teachers' ability to notice occurred in different trajectories. These different trajectories provide clues about components of the professional development program that might have an influence on teachers' development. Implications of the findings for teachers, teacher educators and professional development program developers, and issues for further research are also discussed. Keywords: Teacher Noticing, Modeling, Professional Development, Mathematics Education

Summary:

Öğretmenlikte mesleki uzmanlığın önemli bileşenlerinden biri öğretmenlerin öğrencilerin düşünme biçimlerine dikkat etmeleri ve anlamaları olarak da tanımlanabilecek fark etme becerileridir. Araştırmalar mesleki programlarla öğretmenlerin öğrencilerin düşünme becerilerini fark etme becerilerini geliştirmenin önemine vurgu yaparken, bir yandan da bu gelişimin nasıl gerçekleştiğini anlamanın gerekliliğine dikkat çekmektedir. Bu çalışmanın amacı Model ve Modelleme Perspektifinin ilkelerine göre hazırlanmış bir mesleki gelişim programı çerçevesinde öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme biçimlerini fark etme becerilerinin değişimini incelemektir. Araştırmada durum çalışması yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışma 2011-2012 öğretim yılında iki lisede, dört matematik öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Mesleki gelişim programının uygulaması yedi tane bir aylık dönemden oluşmuş ve her bir dönemde üç tane bir haftalık etaptan geçilmiştir. Bu etaplar sırasıyla başlangıç toplantısı, öğretmenlerin sınıflarında program çerçevesinde hazırlanan modelleme etkinliklerinin uygulanması ve takip toplantısıdır. Her bir takip toplantısından sonra öğretmenlerle birebir görüşmeler de yapılmıştır. Verilerin analizinde öğretmenlerin öğrencilerin matematiksel düşünme biçimlerini fark etme becerilerinin gelişimini incelemek için daha önce hazırlanmış bir çerçeve uyarlanmış ve kullanılmıştır. Analizler sonucunda çalışmada yer alan üç öğretmenin öğrencilerin matematiksel düşünme biçimlerini fark etme becerilerinde sürece yayılan bir gelişim olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın bir başka önemli bulgusu da fark etme becerilerindeki bu gelişimin farklı yörüngelerle gerçekleşmiş. olmasıdır. Bu farklı yörüngelerin mesleki gelişim programının öğretmenlerin gelişimi üzerinde etkisi olan bileşenleriyle ilgili ipuçları verdiği düşünülmektedir. Bulguların öğretmenler, öğretmen eğitimcileri ve mesleki gelişim program tasarımcıları açısından sonuçları ve bu alanda yapılabilecek çalışmalar tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Öğretmenlerin Fark Etme Becerileri, Modelleme, Mesleki Gelişim, Matematik Eğitimi