Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation of the effect of inquiry-based instruction enriched with origami activities on the 7th grade students' reflection symmetry achievement, attitudes towards geometry and self-efficacy in geometry

Origami etkinlikleriyle zenginleştirilmiş sorgulama temelli öğretimin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin yansıma simetrisi konusundaki başarıları, geometri dersine yönelik tutumları ve geometriye yönelik öz yeterlik algıları üzerine etkisinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 439109 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study is to investigate the effect of inquiry-based instruction enriched with origami activities on the 7th grade students' reflection symmetry achievement, attitudes towards geometry and self-efficacy in geometry. The study was conducted during the academic year 2015-2016 and lasted 15 class hours in three weeks. The sample was consisted of 48 seventh grade students in a public middle school in Altındağ district of Ankara. Two classes, instructed by the researcher, were randomly assigned to experimental and control groups. The experimental group students were taught the subject reflection symmetry through inquiry-based instruction method, while the control group students were taught the subject reflection symmetry through regular instruction. In order to gather data, participants were administered Reflection Symmetry Achievement Test (RSAT), Geometry Attitude Scale (GAS) and Geometry Self-Efficacy Scale (GSES) as pretest and posttest. The Analysis of Covariance (ANCOVA) was performed in order to answer the research questions. Results indicated that the inquiry-based based instruction enriched with origami activities had a significant effect on students' reflection symmetry achievement, attitudes towards geometry and self-efficacy in geometry positively compared to the regular instruction.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, origami etkinlikleriyle zenginleştirilmiş sorgulama temelli öğretimin ortaokul yedinci sınıf öğrencilerinin yansıma simetrisi konusundaki başarılarına, geometri dersine yönelik tutumlarına ve geometriye yönelik öz-yeterlik algılarına etkilerini incelemektir. Bu çalışma 2015-2016 eğitim-öğretim yılında uygulanmış ve 15 ders saati (3 hafta) sürmüştür. Örneklem, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki bir devlet okulunun 48 yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmacının dersine girdiği ve okulda halihazırda var olan iki sınıf, deney ve kontrol grubu olmak üzere rastgele atanmıştır. Deney grubunda bulunan öğrenciler yansıma simetrisi konusunu sorgulama temelli eğitim yöntemiyle işlerken, kontrol grubundaki öğrenciler geleneksel yöntemle ders işlemişlerdir. Veri toplama aracı olarak, Yansıma Simetrisi Başarı Testi, Geometri Tutum Ölçeği ve Geometri Öz-Yeterlik Ölçeği katılımcılara öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Araştırma sorularını yanıtlamak üzere kovaryans analizi kullanılmıştır. Analizlerin sonuçları, geleneksel öğretim ile karşılaştırıldığında, origami etkinlikleriyle zenginleştirilmiş sorgulama temelli öğretim yönteminin öğrencilerin yansıma simetrisi konusundaki başarılarını, geometri tutumlarını ve geometriye yönelik öz-yeterlik algılarını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.