Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

An investigation of the effectiveness of the theme-based curriculum in the 2003-2004 academic year at the department of Basic English at Middle East Technical University

2003-2004 akademik yılında Temel İngilizce Bölümünde uygulanan tema odaklı müfredatın etkinliğinin araştırılması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 161280 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN INVESTIGATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE THEME-BASED CURRICULUM IN THE 2003-2004 ACADEMIC YEAR AT THE DEPARTMENT OF BASIC ENGLISH AT METU Topçu, Tansu M.A., Program in English Language Teaching Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ayşegül Daloğlu December 2005, 180 pages This study examines the implementation of the theme-based curriculum in the 2003-2004 academic year to meet the goals and objectives of DBE students at METU. The research design of the study includes questionnaires and focus group interviews with former DBE students and DBE teachers. At the first stage, 231 students and 60 teachers took the questionnaire. Then, 19 students (in groups) and teachers (individually) were interviewed. The results indicated that there was a big difference between the perceptions of teachers and students and teachers were more negative about the program. Especially, pre- intermediate group teachers were quite dissatisfied with the program. Implementation and quality of the materials and lack of communication between teachers and administrators were considered as probable reasons. In terms of materials, reading was the skill most successfully developed. Moreover, students found handouts much more useful than the books. Writing seemed to be the most problematic area in the program. Finally, as a result of time limitation, teachers were perceived to be more active in class and pair/group work were considered as ineffective. IV

Summary:

ÖZ 2003-2004 AKADEMİK YILINDA ODTÜ TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜNDE UYGULANAN TEMA ODAKLI MÜFREDATIN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRMASI Topçu, Tansu Yüksek Lisans, İngiliz Dili Eğitimi Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ayşegül Daloğlu Aralık 2005, 180 sayfa Bu çalışma 2003-2004 akademik yılında ODTÜ Temel İngilizce Bölümündeki (TİB) öğrencilerin hedef ve amaçlarını karşılamak için uygulanan tema-odaklı müfredatı incelemektedir. Araştırmanın deseni eski TİB öğrencileri ve TİB öğretmenleriyle yapılan anketleri ve grup mülakatlarım içermektedir. İlk safhada 231 öğrenci ve 60 öğretmen anketi doldurmuştur. Daha sonra, 19 öğrenci (grup olarak) ve öğretmenler (bireysel olarak) ile mülakat yapılmıştır. Sonuçlar öğrenci ve öğretmenlerin algılarında büyük farklılıklar olduğunu ve öğretmenlerin programa daha olumsuz yaklaştıklarını göstermektedir. Özellikle alt seviye grubu öğretmenleri programdan daha hoşnutsuzdu. Materyallerin uygulanışı ve kalitesi, öğretmenler ve idareciler arasındaki iletişim eksikliği olası sebepler olarak düşünüldü. Materyaller açısından, okuma en başarılı şekilde geliştirilen beceri olarak görüldü. Buna ek olarak, öğrencilerin alıştırma kağıtlarını kitaplardan çok daha faydalı bulduğu ortaya çıkarıldı. Yazma becerisi programdaki en sorunlu alan olarak göründü. Son olarak, zaman kısıntısının bir sonucu olarak, öğretmenlerin sınıfta daha aktif olduğu ve ikili / grup çalışmalarının etkisiz kaldığı sonucuna varıldı.