Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Anabilim Dalı

An investigation of the leak-off tests conducted in oil and natural gas wells drilled in Thrace basin

Trakya baseninde kazılmış olan petrol ve doğal gaz kuyularında yapılan leak-off testlerinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 305786 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aims to analyze the leak-off tests carried out in the Thrace Basin ofTurkey by Turkish Petroleum Corporation and find any relationship that may existbetween leak-off test results and drilled formations as well as drilling parameters,such as mud weight, depth.The analysis of 77 leak-off tests indicated that there is no close correlation betweenthe mud weight of test fluid and equivalent mud weight (fracture gradient) if the testis carried out within impermeable sections. On the other hand, the correlationbetween mud weight and equivalent mud weight increase while running the testwithin permeable-productive zones. It is also found that the leak-off test results arenot dependent on the depth but the formation to be tested.The analyzed leak-off test results from Thrace Basin showed that the fracturegradient is not the limiting factor to set the casing of any section unless a gas show isobserved during drilling operation which occurred only in 5 wells out of 78 wellsanalyzed.

Summary:

Bu çalışma, TPAO'nun Türkiye'nin Trakya Baseninde yapmış olduğu leak-off testlerianaliz etmeyi ve leak off test sonuçları ile kazılan formasyonlar ve çamur ağırlığı,derinlik gibi sondaj parametreleri arasında olması muhtemel ilişkiyi bulmayıamaçlamaktadır.İncelenen 77 leak-off test sonucu, testin geçirgen olmayan jeolojik formasyonlardayapılması durumunda çamur ağırlığı ve eşdeğer çamur ağırlığı (çatlatma basıncı)arasında ilişki bulunmadığını göstermiştir. Bununla birlikte testin geçirgen/üretkenjeolojik formasyonlarda yapıldığı durumlarda çamur ağırlığı ve eşdeğer çamurağırlığı arasındaki bağlantı artmaktadır. Bulunan bir diğer sonuç da leak-off testsonuçlarının testin yapıldığı derinlik yerine formasyona bağlı olduğudur.Trakya Baseni'nde yapılmış olan leak-off test sonuçlarının incelenmesi sonucunda,çatlatma basıncının sondaj operasyonları sırasında herhangi bir gaz belirtisi olmadığısürece yeni bir kuyu muhafaza dizisinin inişi için geçerli sebep olmadığıgörülmüştür. Bu durum incelenen 78 kuyu içerisinden sadece 5 tanesi içindegerçekleşmiştir.