Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

An investigation of the relationship among the seventh grade students' mathematics self efficacy, mathematics anxiety, attitudes towards mathematics and mathematics achievement regarding gender and school type

İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematik öz yeterlik algısı, matematik kaygısı, matematik dersine karşı tutum ve matematik başarıları arasındaki ilişkinin cinsiyet ve okul türüne göre incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 300613 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of this study was to investigate the relationship among the seventh grade students? mathematics self efficacy, mathematics anxiety, attitudes towards mathematics, and mathematics achievements regarding gender and school type. Moreover, the role of three personal constructs (self efficacy, anxiety and attitude) and two demographics (gender and school type) on predicting mathematics achievement were also investigated.The Data was collected from 13 elementary schools in Çankaya District of Ankara in spring semester of 2010-2011 academic years. The total of 934 seventh grade students (477 female and 457 male) participated in the study. The participants were given three self reports; Mathematics Self Efficacy Scale (MSES), Mathematics Anxiety Scale (MANX) and Mathematics Attitude Scale (MAS), in order to quantify the levels of mathematics self efficacy, anxiety and attitude towards mathematics, respectively. Besides, Level Determination Exam (LDE) 2010 Mathematics Subtest Scores of participants were used to determine the students? mathematics achievement. Causal comparative and correlation research design were used in this study. In addition, two way ANOVA and multiple regression analysis were performed to examine the data.Two way ANOVA results yielded that there was no interaction effect of gender and school type on personal constructs and mathematics achievement. Moreover, gender had significant main effect on each variable whereas school type had only main effect on attitude. Regression analyses revealed that four of the independent variables (self efficacy, anxiety, attitude and gender) were significantly correlated with the dependent variable (achievement). In addition, it was found that all the variables other than school type were significant predictor of achievement

Summary:

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematik öz yeterlik algısı, matematik kaygısı, matematik dersine karşı tutum ve matematik başarıları arasındaki ilişkiyi, cinsiyet ve okul türü değişkenlerine göre incelemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, kişisel değişkenler ile cinsiyet ve okul türünün matematik başarısını yordama düzeyini incelemektir.Çalışmanın verileri 2010-2011 akademik yılının bahar döneminde, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki 13 ilköğretim okulundan toplanmıştır. Çalışmaya toplam 934 ilköğretim yedinci sınıf öğrencisi (477 kız ve 457 erkek) katılmıştır. Katılımcıların matematik öz yeterlik algılarını, matematik kaygılarını ve matematik dersine karşı tutumlarını belirlemek için sırasıyla Matematik Öz Yeterlik Anketi, Matematik Kaygı Anketi ve Matematik Tutum Anketi uygulanmıştır. Buna ek olarak, katılımcıların matematik başarı düzeyini tespit etmek için ise 2010 Seviye Belirleme Sınavı-SBS matematik sonuçları esas alınmıştır. Bu çalışma kapsamında, nedensel karşılaştırma ve korelasyonel araştırma modelleri kullanılmıştır. Anket sonuçlarından elde edilen verilerin analizi için iki yönlü varyans analizi ile çoklu regresyon analizi gerçekleştirilmiştir.İki yönlü varyans analiz sonuçları, cinsiyetin çalışmadaki her kişisel değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu ortaya konmuştur. Okul türünün ise sadece tutum değişkeni üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, regresyon analiz sonuçları, öz yeterlik, kaygı, tutum ve cinsiyet değişkenleri ile başarı değişkeni arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğunu dolayısıyla okul türü dışındaki her bir değişkenin başarıyı anlamlı bir şekilde yordama gücüne sahip olduğunu göstermiştir.