Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

An investigation of the relationship between the tendencies of efl instructors to use the emotional intelligence skills and their attitudes towards the teaching of emotional intelligence skills in EFL classes

İngilizce okutmanlarının duygusal zekâ becerilerini kullanma eğilimleri ile duygusal zekâ becerilerinin İngilizce derslerinde öğretilmesine yönelik tutumları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 262531 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed to investigate the relationship between the tendency of English as a Foreign Language (EFL) instructors to use the emotional intelligence (EQ) skills and their attitudes towards the teaching of EQ skills in EFL classes. The quantitative data were collected through a demographic inventory and two questionnaires. In the quantitative data gathering process, 140 EFL instructors working at Atılım University, Başkent University, Boğaziçi University and Erciyes University participated. In order for an in-depth interpretation of the questionnaire results, semi-structured interviews were held with 10 EFL instructors. The results of the study revealed that there is a relationship between the tendency of EFL instructors to use the interpersonal skills and their classroom applications related to the teaching of these skills in EFL classes. The tendency of EFL instructors to use the intrapersonal, interpersonal, adaptability and general mood skills were also found to correlate with their beliefs related to the teaching of these skills in EFL classes. Another outstanding finding of the study is that the tendency of EFL instructors? to teach EQ skills is lower than both their tendency to use EQ skills and their tendency to believe that EI skills should be taught in EFL classes. Furthermore, the analysis of the demographic information along with the questionnaire results revealed a correlation between the tendency of EFL instructors to teach EQ skills in their classes and their gender, workload and the type of the institution they work. The results also revealed that there is a relationship between the beliefs of EFL instructors related to the teaching of EQ skills in EFL classes and their workload.

Summary:

Bu çalışmanın amacı, İngilizce okutmanlarının duygusal zekâ becerilerini kullanma eğilimleri ile duygusal zekâ becerilerinin İngilizce derslerinde öğretilmesine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Nicel verileri toplamak amacıyla kişisel bilgi formu ve iki anket kullanılarak yapılan araştırmada, Atılım, Başkent, Boğaziçi ve Erciyes Üniversitesi'nin İngilizce Hazırlık okullarında görev yapan 140 İngilizce okutmanı yer almıştır. Nicel verilerin daha kapsamlı yorumlanabilmesi için, 10 İngilizce okutmanı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları, İngilizce okutmanlarının kişilerarası becerilerini kullanma eğilimleri ile bu becerileri İngilizce derslerinde öğretip öğretmedikleri arasında ilişki olduğunu ortaya koymuştur. İngilizce okutmanlarının kişisel ve kişilerarası becerileri, uyum sağlama ve genel ruh durumuna ilişkin becerileri kullanma eğilimleri ile bu becerilerin İngilizce derslerinde öğretilmesine yönelik inançları arasında da ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın sonucunda elde edilen bir diğer önemli bulgu da İngilizce okutmanlarının duygusal zekâ becerilerini İngilizce derslerinde öğretme eğilimlerinin bu becerileri kullanma ve bu becerilerin İngilizce derslerinde öğretilmesi gerektiğine inanma eğilimlerinden düşük olmasıdır. Katılımcıların kişisel bilgileri anket sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, okutmanların duygusal zekâ becerilerini İngilizce derslerinde öğretme eğilimleri ile cinsiyet, ders yükü ve çalıştıkları kurumun türü arasında bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, okutmanların duygusal zekâ becerilerininin İngilizce derslerinde öğretilmesine ilişkin inançları ile ders yükleri arasında da bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.