Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

An XML based content-based image retrieval system with MPEG-7 descriptors

MPEG-7 tanımlayıcıları ile XML tabanlı içerik-tabanlı görüntü erişim sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 153121 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT AN XML BASED CONTENT-BASED IMAGE RETRIEVAL SYSTEM WITH MPEG-7 DESCRIPTORS Recently, very large collections of images and videos have grown rapidly. In parallel with this growth, content-based retrieval and querying the indexed collections are required to access visual information. Three main components of the visual information are color, texture and shape. In this thesis, an XML based content-based image retrieval system is presented that combines three visual descriptors of MPEG-7 and measures similarity of images by applying a distance function. An XML database is used for storing these three descriptors. The system is also extended to support high dimensional indexing for efficient search and retrieval from its XML database. To do this, an index structure, called M-Tree, is implemented which uses weighted Euclidean distance function for similarity measure. Ordered Weighted Aggregation (OWA) operators are used to define the weights of the distance function and to combine three features' distance functions into one. The system supports nearest neighbor queries and three types of fuzzy queries; feature-based, image-based and color-based queries. Also it is shown through experimental results and analysis of retrieval effectiveness of querying that the content-based retrieval system is effective in terms of retrieval and scalability. Keywords: Content-Based Image Retrieval, MPEG-7 Descriptors, Color Layout, Dominant Color, Edge Histogram, M-Tree, Ordered Weighted Aggregation, XML Database IV

Summary:

oz MPEG-7 TANIMLAYICILARI tLE XML TABANLI ÎÇERÎK-TABANLI GÖRÜNTÜ ERİŞİM SİSTEMİ Son zamanlarda, çok büyük görüntü ve video veritabanlan ortaya çıkmıştır. Bu büyümeye paralel olarak, görsel bilgiye erişebilmek için içerik-tabanlı erişim ve indekslenmiş veritabanlan üzerinde arama yapabilme ihtiyaçları doğmaktadır. Görsel bilginin üç ana. bileşeni renk, doku ve biçimdir. Bu tezde, MPEG-7 'nin üç görsel tanımlayıcısını birleştiren ve görüntülere uzaklık fonksiyonunu uygulayarak aralarındaki benzerliği ölçen XML tabanlı bir içerik-tabanlı görüntü erişim sistemi sunulmaktadır. Bu üç görsel tanımlayıcıyı tutmak için bir XML veritabam kuşanılmaktadır. Sistem aynı zamanda XML veritabam üzerinde etkin arama ve erişim için cok-boyutlu indekslemeyi desteklemektedir. Bu indeksleme, M-Tree adı verilen indeks yapısı ile geliştirilmiştir ve M-Tree benzerlik ölçümü için ağırlıklı Euclidean uzaklık fonksiyonunu kullanmaktadır. Uzaklık fonksiyonunun ağırlıklarını hesaplamak ve üç görsel özelliğin uzaklık fonksiyonlarım bir uzaklık fonksiyonuna birleştirmek için Sıralı Ağırlıklı Toplam operatörleri kullanılmıştır. Sistem en yakın komşuluk sorgularım ve 3 tip bulanık sorgulan sağlamaktadır: özellik tabanlı, görüntü tabanlı ve renk tabanlı sorgular. Aynca deney sonuçlan ve sorguların sonuç etkinlikleri bu içerik-tabanlı erişim sisteminin erişim ve ölçeklenebilirlik bakımından etkin olduğunu göstermektedir. Anahtar Sözcükler: Îçerik-Tabanh Görüntü Erişimi, MPEG-7 Tanımlayıcılan, Renk Planı, Baskın Renk, Kenar Dağılımı, M-Tree, Sıralı Ağırlıklı Toplam, XML Veritabam