Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı

Ana akım iktisat perspektifinde yaşam memnuniyeti: Antalya havacılık sektörü çalışanları üzerine bir inceleme

Life satisfaction from the perspective of mainstream economics: A study on the employees of the aviation sector in Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 431205 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ana akım iktisat anlayışında "iyi oluş" kavramı daha çok iktisadi parametrelerle ilişkilendirilerek nesnel bir söylem üzerine oturtulmuştur. Bireylerin ve dolayısıyla toplumun yaşamdan memnun olma durumlarının, refah artışlarına paralel olacağı kanısı büyük ölçüde kabul görmektedir. Fakat son dönemlerde özellikle Davranışsal İktisat alanında yapılan çalışmalar, söz konusu iktisadi parametrelerin ötesinde bireyin yaşam memnuniyetini etkileyen başka bağımsız değişkenlerin olduğu yönündedir. Bu çalışmada yukarıdaki bilgilerin ışığında Antalya Havacılık Sektörü çalışanlarının memnuniyet analizi araştırılmıştır. Uygulanan anket yöntemiyle bireylere "bir bütün olarak düşündüğünüzde hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?" sorusu sorulmuş, alınan cevaplar üzerinden kendilerine yöneltilen anket çalışması sonrasında memnuniyet düzeyleri çeşitli parametrelerle sorgulanarak istatistiksel temelli bulgular elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ana akım iktisat, davranışsal iktisat, yaşam memnuniyeti

Summary:

"Well-being", for the mainstream economics, has been established in an objective discourse by associating the term more with economic parameters. It has been greatly acknowledged that the individuals' and thus the society's life satisfaction is parallel to the increase in their well-being. Nevertheless, recent studies conducted especially in the field of Behavioral Economics suggest that besides the aforementioned economic parameters, there are also other independent variables which affect the individuals' life satisfaction. In this study, employee satisfaction analysis of Antalya Aviation Industry has been reviewed in the light of the above information. In the questionnaire conducted, the question "How satisfied are you with your life when you consider it as a whole?" was asked, and based on their answers, their level of life satisfaction was examined according to certain parameters and thus statistical facts were obtained. Keywords: Mainstream economics, behavioral economics, life satisfaction