Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Restorasyon Bilim Dalı

Anadolu demiryolu çevresinde gelişen mimari ve korunması

The architecture along the Anatolian railway and ıts preservation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223662 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

19. yüzyılda endüstrileşme ve modernleşme demiryollarının İngiltere'de inşasıyla birlikte ivme kazanmıştır. Bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1873-1896 yılları arasında inşa edilen Anadolu Demiryolunun, inşa süreci ve kent biçimlenişinde oynadığı rolü incelemektedir. Demiryolunun Osmanlı kent biçimlenişindeki rolü belirlenirken konu edilen merkezlerde, istasyon alanlarının ve genel kent görünümünün gelişimi, göçmen mahallelerinin oluşumu ve sosyal nitelikli yapıların biçimlenişi incelenmiştir. Bu araştırmanın bir diğer amacı, Türkiye'nin demiryolu mirasının bir parçası olan Anadolu Demiryolu yapılarını tespit etmek, bu kavram altında incelenmesi gerekli yapı ve yapı gruplarını belirlemektir. Demiryolu mirası kavramı istasyon alanları (yolcu binaları, lojman, depo, atölye, ambar, su deposu) ile çevresinde gelişen sosyal nitelikli yapılar ve konut alanlarını da kapsamaktadır. İstanbul'da demiryolu mirasını tehdit eden unsurlar Marmaray, Haydarpaşa ve Kartal Kentsel Dönüşüm Projeleri, yeniden işlevlendirme ve insan kaynaklı bozulmalar başlıkları altında incelenmiştir. Çalışmada dünya demiryolu mirasının koruma sorunları tartışılmış, Anadolu Demiryolu mirasının korunması için öneriler sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Anadolu Demiryolu, Demiryolu Mirası, Haydarpaşa, Marmaray Bilim Dalı Sayısal Kodu: 601.04.00

Summary:

In the 19th century, industrialization and modernization gained speed through building of railways in England. In this research, the Anatolian Railway built in the Ottoman Empire in 1873-1896, its construction history and role in the formation of the city have been examined. General conditions of the cities that railway passed, development of station centers, immigrant quarters and social buildings have been analyzed for determining the role of the railways in the development of the Ottoman City. Another aim of this study was to identify the railway heritage of the Anatolian Railway, as it is an important part of the railway heritage of Turkey. Railway heritage concept covers, not only station areas which embodies stations, lodges, depots, ateliers, water towers etc., but the social buildings and residential area surrounding it. There are several threats against preservation of railway heritage in Turkey. Marmaray project, Haydarpaşa and Kartal urban regeneration projects, reuse of station areas and human misuse are among those dangers studied here. In addition, the problems of railway heritage in the world have been exemplified, ways of preservation of the Anatolian Railway has been proposed. Keywords: Anatolian Railway, Railway Heritage, Haydarpaşa, Marmaray Science Code: 601.04.00