Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı

Anadolu Kazaskerliği ve Sadareti Sicilleri 122 no'lu 1308/1309 tarihli defterin transkripsiyonu ve değerlendirilmesi

Number 122 Anatolia Premiership Sharia Record transcription and evaluation

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 506870 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Anadolu Kazaskerliği ve Sadareti 122 No'lu 1308 / 1309 (M. 1890 / 1891 ) tarihli Sicil Defteri toplamda 102 varaktan oluşan, içerisinde 108 davanın yer aldığı hüccet defteridir. Hüccet defterinin ne olduğu ve kapsamı ile ilgili değerlendirmelerin yanı sıra Anadolu Sadareti'ne bağlı çeşitli sancak, kaza ve köylerden yansıyan tarla-arsabağ-bağçe-mülk-konak-değirmen satışları, kahvehane satışı ya da kirası, vasii tayinleri, boşanma, vakıf kirası, gemi kazası sonucu miras paylaşımı, Müslüman ve gayr-i Müslümanlara ait miras paylaşımlarının yer aldığı Osmanlı tarihi incelemeleri açısından önem ihtiva eden bir çalışma olmuştur. Defter üç bölüm ve birçok konu başlığını kapsayacak şekilde incelenmiş, trankripsiyonu yapılmış ve değerlendirilmiştir. Osmanlı hukuk ve toplumsal yapısı hakkında önemli bir çalışma olan 122 No'lu Şer'iyye Sicil Defteri yapılacak olan çalışmalara kaynak sağlayabilmesi için çok uzun ve meşekkatli bir çalışmanın sonucudur.

Summary:

The registry book, number 122 1308 / 1309 (M. 1890 / 1891) dated, is a Hüccet book, in which a total of 102 records, includes 108 cases. In addition to the evaluations on what the Hüccet book is, in terms of investigations for Ottoman History it is an important assessment which comprises the field-plot-vineyardgarden-property-mansion-mill sales, coffeehouse sales or rent, guardian assignments, divorce, foundation rent, sharing of heritage after the shipwreck, and sharing of heritage of Muslims and non-Muslims, reflected from the district and villages which are bonded to the Anatolia Premiership. The book is evaluated, transcribed and investigated as three terms and many of topic titles. The number of 122 Şer'iyye Case Book which is an important study about Ottoman law and social structure is a very long and hard working result in order to provide the source of the new studies for the feature.