Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Anadolu sağlık meslek lisesinde öğrenim gören hemşirelik öğrencilerinin mesleğe yönelme, mesleki imaj ve beklenti ile gelecek planlarına ilişkin görüşleri

Opinion of the nursing students studying at 'an anatolian medical high school' about the expectations within the profession, the profession i̇mage and their future plans

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 361545 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İstanbul'daki Anadolu Sağlık Meslek Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleğe yönelme koşulları, mesleki beklentileri, hemşirelik mesleği ile ilgili algıları ve gelecek planlarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma, tanımlayıcı tasarımdadır. Evreni, İstanbul Anadolu yakasındaki dört Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim gören ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf hemşirelik öğrencileri toplamda 908 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında "Anket Formu" ve "Hemşirelik İmajı Ölçeği" kullanılmıştır. Ölçek bireylerin hemşirelik mesleği imajına yönelik görüşlerini içeren 27 maddeden oluşmakta ve ''Genel Görünüm'', ''İletişim'', ''Mesleki ve Eğitsel Nitelikler'' olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır. Katılımcıların tanımlayıcı özellikleri incelendiğinde yaş ortalamalarının 16,7±0,785 olup, %87,2'sinin kadın olduğu, babalarının çoğunlukla orta öğretimden mezun olduğu (%50), annelerinin ise ilk öğrenim ve altı düzeyde eğitim gördüğü (%49,7), çoğunluğunun ailelerinde hemşirelik mesleğini seçmiş olan bir kişi olduğu (%50,6) belirlenmiştir. Katılımcıların %69'unun okul öncesi mesleği tanıdığı belirlenmiş olup, okulu seçme nedenleri incelendiğinde; %46,9'unun kolay iş bulma nedeni ile hemşire olmak istediği saptanmıştır. Katılımcıların ölçekten ve alt boyutlarından aldıkları puan ortalamaları incelendiğinde; ''genel görünüm'' alt boyutu puan ortalamasının 9,75±2,27 olduğu, ''iletişim'' alt boyutu puan ortalamasının 8,68±2,86 olduğu, ''mesleki ve eğitsel nitelikler'' alt boyutu puan ortalamasının 21,18±3,96 ve ölçek toplam puan ortalamasının ise 39,6±7,6 olduğu saptanmıştır. Ölçekten alınan algı puan ortalamalarında; okul türü, okudukları sınıf, baba eğitim düzeyi, gelir durumu, yaşanılan yer, hemşire yakını bulunma, okul öncesi mesleği tanıma, okullarından memnuniyet, meslekten memnuniyet, hayallerindeki meslek, okul öncesi hemşirelik ile ilgili duygu durumu gibi bağımsız değişkenlere bağlı olarak anlamlı farklar bulunmuştur. Sonuç olarak bu çalışmaya katılan öğrencilerin hemşirelik mesleği imajını olumsuz olarak algıladıkları belirlenmiştir. Bu okullardaki eğitimcilere, öğrencilere mesleği tanıtma konusunda büyük görevler düşmektedir.

Summary:

The study which was performed with the aim of defining formation conditions of students those are studying at "Anatolian Medical High School" in Istanbul, their expectations within the profession and the perceptions about nursing and their future plans are in the descriptive design. The population of this study constitute total 908 nursing students all of which study at second, third and forth class at four Anatolian Medical High Schools in Istanbul Anatolian side. To gather the data a "Survey Form" and "Nursing Image Scale" has been used. The scale consists of 27 articles about the individuals' opinion of the profession of "nursing image" and comprises with three sub dimensions of "General Perspective", "Communication" and "Professional and Educational Specifications". When the descriptive specifications of the participants have been examined, it has been found that the average age is determined to be 16,7±0,785, %87,2 are females, majority of the participants' fathers are graduated from mid school (%50), the mothers are graduated from primary school or less graduates (%49,7) and %55,7 have mid-level income. It has been also found that the participants had a family member that has been in nursing profession (%50,6) and %69 had information about the profession before schooling. When the reason of why the profession was chosen has been examined, %46,9 have wanted the profession due to the ease of finding a job in the sector. When the participants' points that have been taken from the sub dimensions and the scale has been examined; it has been determined that the "general view" sub-dimension average point is 9,75±2,27, "communication" sub-dimension average point is 8,68±2,86 and the "professional and educational specifications" average point is 21,18±3,96 and scale total point average is 39,6±7,6. Within the average perception points of the scale; types of school, classrooms, fathers' educational background, families' income level, places lived, nurse relatives, knowing the nursing profession before schooling, satisfaction from the schooling, satisfaction from the profession, dream future profession, nursing before schooling are independent variables that created meaningful differences. Consequently, it has been found that the nurses who participated this study have negative perception about the nursing image. The educators in these schools have a very important role about introduction the profession to students.