Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı / Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı

Anadolu sahası klâsik Türk edebiyatında tercüme ve şerh geleneği

The translation and commentary tradition in the classical Turkish (Ottoman) literature

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 287832 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Klâsik Türk edebiyatındaki tercüme ve şerh geleneğini toplu olarak ele alan bu çalışmada; XIII. yüzyılın sonundan XIX. yüzyılın başlarına kadarki süreçte Batı Türkçesi ile üretilen tercüme ve şerh türü eserler derlenip tasnif edilmiş; edebî olarak değerlendirilenler de tanıtılmıştır.Üç bölümden oluşan bu çalışmanın başına araştırmanın amacı, yöntemi ve kaynakları hakkında bilgi verilen bir giriş bölümü de eklenmiştir. Birinci bölümde; konuyla ilgili yapılan akademik araştırmalar ile bu araştırmanın neticesinde ortaya çıkan tercüme ve şerh türü eserlerin kısmî olarak incelenmesinden hareketle, klâsik Türk edebiyatındaki tercüme ve şerh geleneği hakkında genel bilgiler verilmiştir.Çalışmanın ikinci bölümünde 15 ana başlık altına dâhil edilen 900 küsur edebî tercüme ve şerh türü eser kısaca tanıtılmışken; üçüncü bölümde ise edebiyat dışı olarak değerlendirilen tercüme ve şerhler klâsik ilim tasniflerine uygun olarak tasnif edilip kronolojik olarak listelenmiştir.

Summary:

In this study which considers the translation and commentary tradition in the classical Turkish (Ottoman) literature, translations and commentaries that produced in the Western Turkish from the late XIII. century to the early XIX. century have been compiled and classified and the literary ones were introduced.This study begins with an introduction which in has been given information about the aim, method and sourches of the study that consists of three chapters. In the first chapter; general information has been given on the translation and commentary tradition in the classical Turkish (Ottoman) literature by evaluating some accademical studies related with the subject and examining translations and commentaries partly that has been the subject of this study.While in the second chapter the 900-odd examples of the literary translation and commentary under 15 main topics have been introduced; in the third chapter non-literary translation and commentaries have been classified in accordance with the classical knowledge classifications and listed in chronological order.