Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Arkeoloji Anabilim Dalı / Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bilim Dalı

Anadolu'da Urartu savaş aletleri bezeme sanatı

Art of decoration on Urartian War Tools in Anatolia

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 215486 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde Urartu savaş aletlerinin bezemesinde kullanılan figürler ve bu figürlerin uygulanmasında kullanılan teknikler en geniş şekli ile incelenmeye çalışılmış ve bu eserlerin sınıflandırması öncelikle buluntuların ele geçtiği bölgelere göre yapılmıştır. Daha sonra eserlerin işlevleri, tipleri, yapım özellikleri, üzerlerinde yer alan kompozisyonlar ile motifler incelenmiş ve sonra da Urartularla çağdaş kültürlerin örneklerinin karşılaştırması yapılarak tezin amacına ulaşmasına çalışılmıştır.Bu tezin konusunun araştırılması sırasında birçok sorunla karşılaşılmıştır. Bu sorunların en önemlisi bazı arkeolog ve tarihçilerin kendi düşüncelerini ve tezlerini ispatlamak için, kimi kavimlerin kökenlerini daha eskiye götürerek yeni tezler ortaya koymaları olmuştur. Neticede bu tezlerden yola çıkarak bazı günümüz toplulukları Urartu kültürünü sahiplenmeye çalışmaktadır.Araştırmalarım sırasında bazı savaş aletlerinin ve onlar üzerindeki mitolojik yaratıkların yanlış tanıtıldığı da saptanmıştır. Bu tezde bu durum da göz önüne alınarak savaş aletleri ve mitolojik yaratıklar kimi kaynaklara göre farklı olarak sınıflandırılmıştır.

Summary:

Object while writing this thesis is analyzing the decoration on the Urartian war tools. That includes figures used, what techniques were used while applying those figures, etc. in order to that properly first, we had to established the locations that items recovered. Then we look to the function of the tools, types of items, manufacturing techniques, composition and pattern, all aspects of an item analyzed. Lastly, Urartian Culture compared to its contemporary neighboring cultures.During the research phase of the thesis, many difficulties had to be over come. Main difficulty is coming from fellow archeologist and historians. They put forward faulty and/or misleading ideas moreover they used obviously misleading information as true, to move some tribes origins to much earlier only possible reason to do that is political. As we see today, many nations try to claim Urartian culture as their ancestors.On top of those political false claims, I also noticed that some descriptions of some war tools and mythological creatures are wrong too. To correct these problems I created a special section that handles description of items and creatures.