Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Anal atrezi tanısıyla P.S.A.R.P. ameliyatı yapılmış hastalarda kontinansın endorektal U.S.G., pelvik M.R. ve anal vektör volüm analiz kombinasyonu ile incelenmesi

Anal endosonography, MR, and A computerized vector volume study assessment of continance after PSARP for imperforate anus

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 107628 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7.ÖZET. Operasyon evrelerini tamamlamış anorektal anomalili hastalarda ortaya çıkabilen fekal disfonksiyonun nedenini ortaya koyarak, altta yatan patolojiye yönelik medikal veya cerrahi girişimin, psikososyal problemler irreversibl olmadan önce ırygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada anorektal anomaliler nedeniyle P.S.A.R.P. operasyonu uygulanmış hastalarda, anatomik yetersizlik ve İ.A.S. yetmezliği olup olmadığının; anal vektör volume, endorektal U.S.G, pelvik M.R kombinasyonu ile belirlenmesi, çocuk yaş grubunda anal vektör volume analizinin uygulanabilirliği amaçlanmıştır. Anal vektör volume analiz çalışmasına anal atrezi tanısıyla operasyon evrelerini tamamlamış hastalardan 13'ü alçak tip A.A.'h (10 kız, 3 erkek, yaş ortalaması : 9.62), T si yüksek tip A.A.'lı (7 erkek, yaş ortalaması : 1 1) toplam 20 hasta ve sağlam çocuklardan oluşan 7 kişilik kontrol grubu (4 kız, 3 erkek, yaş ortalaması : 10) alındı. Anal V.V. inceleme için pnömohidrolik kapiller infüzyon sistemiyle çalışan 4 kanallı manometre kateteri kulanıldı. Hızlı çekme yöntemi ile puller yardımı ile kateter 1 cm/dakika hızla sürekli çektirilerek I.A.S. saptandı. I.A.S. basıncı, basıncın ilk yükseldiği ve tamamen kaybolduğu yer işaretlenerek hesaplandı, işlem hasta gereğine göre 6-8 kez tekrarlandı. istatistiksel analiz için Epi-info 2000 programında Friedman testi kullanılarak yapıldı. 47Endorektal U.S.G., 5-9 mhz rotasyoner endokaviter probe ile anüsten 5 cm derine geçilip ; I.A.S., E.A.S. ve defektler görüntülenerek uygulandı. Pelvik M.R 'da Aksial T1-T2 5 mm'lik kesitler almarak incelendi. Endorektal U.S.G ve pelvik M.R yalnız öpere hasta gruplarına uygulanıp kontrol grubuna uygulanmadı. Maksimum basınç uzunluğu ve H.P.Z. uzunluğu kontrol grubunda belirgin olarak yüksek saptandı. Sfinkter uzunluk ortalamasının en düşük olduğu grup alçak A.A.'lı grup, en yüksek olduğu grup kontrol grubuydu. Radial asimetri ve vektör volume değerlerinin kontrol grubunda ileri derecede düşük olduğu saptandı. Endorektal U.S.G'de görülen defektler V.V. analizi üç boyutlu görüntüsünde de saptandı. Sakral ve spinal patolojisi olan hastalarda V.V. değerinin ileri derecede düşük olduğu gözlendi. Pelvik M.R' da anüsü sola lateralize olan hastanın, lateralizasyonu anal V.V.'da net olarak görüntülendi. Anal V.V. analizinin endorektal U.S.G ile kombine kullanımında, konstipasyonun anatomik mi yoksa fonksyonel mi olduğunun saptanması, cerrahi gereksimini olan hastaların belirlenmesi ve sekonder cerrahiye yol gösterebilecek bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. 48 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: