Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

Analitik hiyerarşi prosesi tekniği ile kişisel bilgisayar tercihi konusunda bir uygulama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 94335 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Kişisel bilgisayarların 1984 yılında piyasaya girmesiyle, bilgisayar sektöründe çok hızlı bir gelişme yaşanmıştır. Her geçen gün kullanım alanları artan bilgisayar dünyasında gelişen teknoloji, tüketici için seçme kriterlerini de artırmaktadır. Bu çalışmadaki araştırmanın amacı; tüketici davranışı bir karar işlemi sonucu ortaya çıktığından, AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi)' yi bir karar destek sistemi olarak kullanıp, bilgisayar satın almak isteyen kişinin amacına ve isteklerine en uygun bilgisayar seçim kararının alınmasına yardımcı olmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere yaptığımız çalışma, aşağıda özetlenen dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; çok amaçlı karar verme yöntemlerinden biri olan AHP'nin genel yapısı, tarihsel evrimi, uygulama alanları ve matematik açısından yorumu incelenmiş, konunun daha iyi anlaşılabilmesi açısından sayısal bir örnek verilmiştir. İkinci bölümde; tüketicinin bilgisayar seçim kararında önem taşıyan faktörlerin belirlenmesine katkıda bulunacağı düşüncesiyle; bilgisayar kavramı, bilgisayarların tarihsel gelişimi ve bilgisayarların bileşenleri hakkında genel bilgiler verildikten sonra, Türkiye'deki bilgisayar kullanımı incelenmiştir. Üçüncü bölümde, genel olarak tüketici satın alma davranış modelleri, satın alma davranışını etkileyen faktörler ve tüketici satın alma karar süreci incelenmiştir. Son bölümde; kişisel bilgisayar satın alma kararının verilmesinde AHP tekniği kullanılarak bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulamada; hiyerarşik modeli oluşturan faktörler ve karar matrislerindeki değerler, uzmanlarla yapılan görüşmeler sonucu elde edilmiş ve EXCEL paket programı ile sonuçlara ulaşılmıştır.

Summary:

ABSTRACT By entering of Personel Computers (PC) to the market in 1984, there hes been a fast development in computer sector. The increasing technology of computer world whose using areas becoming more every past day is increased the choice criterions for consumers. The aim of this thessis is because of the consumer behaviour appears as a result of decision process by using AHP (Analytical Hierarchy Process) to help the consumer to decide which computer is suitable for his aims and wishes. The work that we do to fulfill this wish is consisting of four parts as follows. In first part; the general structure, historical development, pratic areas and commentary in terms of mathematics of AHP -which is a multiobjective decision theory- are studied a numerical example is given for understanding the subject better. In second part, thinking that will help to state the factors that affect consumer's decision, the concept and historical development, components of computers are stated; then using of computer in Turkey are examined. In third part, generally the behaviour models of buying, the factors that affect buying and decision period of buying for consumers are studied. In last part, there has been a pratical using AHP in deciding to buy a PC. In that pratical, factors that form the hierarchical model and the data in matrixes are obtained as a result of interviews with experts and the results are reached with Excel programme. VI