Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Analitik hiyerarşi prosesi yaklaşımının ses ölçme sistemi seçiminde kullanılması

An analytic hierarcy process approach to using justification of the acoustic artillery location system

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146732 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Karar alma liderliğin özüdür. Kararlar, liderleri savaşta ve barışta başarıya götüren faaliyetlerin temelini oluştururlar. Askeri hiyerarşinin hangi kademesinde olursa olsun bir komutan kendi emrine verilmiş sınırlı insan, malzeme, zaman ve para gibi kaynaklan etkin ve verimli bir biçimde kullanarak en iyi çözümü (optimum sonucu) elde etmek için çaba sarf eder. Optimum sonucu bulmak komutanın kontrolü altındaki kaynakların kullanılması ile ilgili doğru, akılcı ve etkin karar vermek yeteneğini gerektirir. Özellikle II nci Dünya Savaşı'ndan sonra, teknolojik gelişmeye paralel olarak ekonomik ve toplumsal ilişkilerin yoğunluk kazanmasının etkileri, askeri alanda da kendisini göstermiş, komutanın kararlarında etkili olacak gerekli bilgilerinin hacimlerinin ve türlerinin çok arttığı, niteliklerinin değiştiği görülmüştür. Bilgisayar destekli komuta, kontrol ve muhabere sistemleri bilgi akışı oranını ve yoğunluğunu o kadar arttırmıştır ki; savaşta ve barışta yukarda bahsettiğimiz sınırlı kaynakların kullanılmasıyla ilgili karar alma fonksiyonuna yardımcı olmaları için planlanan bu sistemlerin yardımcı olmaktan çok engelleyici bir işlev oldukları dahi öne sürülmüştür. Söz konusu bilgilerin işlenmesi ve optimum kararlara ulaşmada engelleyici bir faktör olması yerine destekleyici bir rol alması karar analizine bilimsel yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu çalışmadaki araştırmanın amacı; emir komuta sistemine temel teşkil eden komutanlık faaliyetlerinde karar işlemi hayati önem taşıdığından, analitik hiyerarşi prosesini bir karar destek sistemi olarak kullanıp, Ses Ölçme Sistemleri seçiminde en uygun sistem seçim kararının alınmasına yardımcı olmaktır.

Summary:

Taking a decision is the core of leadership. Precise decisions make successful leaders come out at war or in peace. Of any rank in the hierarchial order of the military a commander's duty is to maintain the best and the most efficent solution utilizing limited amount of workforce, supplements, time and money. Reaching an optimal result requires the ability to take an efficient and precise decision about the use of the sources under the commander's hold. Especially, after the World War II, influences affecting the social and economical relations by technical developments have also been observed in the military such as the qualitative and quantitative changes of the information needed. Computer aided command, communication and control systems has so increased info feedback in terms of complexity that they even become useless crap despite the fact that they were once planned to prove useful. Thus, decision analysis requires a scientific approach in order to be considered as supportive-not obstractive in taking optimizing judgements and processing information. The purpose of this research is to use the analytic hierarchy process as a base of the decision support system for to help choose the most compatible way of vocal measurement methods.