Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Analitik hiyerarşi sürecinde Rayleigh Oranı ve Kuvvet Yöntemlerinin kullanılması

Using the Rayleigh Quatient and Power Methods in analytic hierarchy process

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 417796 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

"Analitik Hiyerarşi Sürecinde Rayleigh Oranı ve Kuvvet Yöntemlerinin Kullanılması" adlı bu tez çalışmasında, oluşturulan ikili karşılaştırma matrisine ait baskın özdeğerin farklı bir çözüm yoluna değinilmiş ve bir adet örnek üzerinde değerlendirilmiştir. Tezin amacı; karşılaştırma matrislerine ait baskın özdeğer hesabı yapılırken, yuvarlama hatalarına karşı daha kararlı sonuçlar verdiği bilinen "Kuvvet Yöntemi" ve "Rayleigh Oranı" yöntemlerini kullanarak bir çözüm yolu geliştirmektir. Ayrıca problem çözüm sürecinde, örneklerinden farklı olarak sırasıyla; baskın özdeğer, tutarlılık ve bulunan baskın özdeğere ait öncelikler vektörü hesabı yapılmıştır. Bu tez çalışmasında teorik açıklamalara sırasıyla; karar verme, özdeğer ve özvektörler ve Analitik Hiyerarşi Süreci kısımlarında yer verilmiştir. Uygulama kısmında yöntemin değerlendirilmesi; Thomas L. SAATY' nin "Satın Almak İçin En İyi Ev Seçimi" örneği üzerinde yapılmıştır. Anahtar Kelimeler; Analitik Hiyerarşi Süreci, Kuvvet Yöntemi, Rayleigh Oranı, Özdeğer, Tutarlılık, Baskın Özdeğer, Öncelikler Vektörü

Summary:

In this thesis called "Using the Rayleigh Quatient and Power Methods in Analytic Hierarchy Process", solved the problem dominant eigenvalue of pairwise comparison matrix in a different way and the method is evaluated with an application. The aim of the thesis is to solve dominant eigenvalue of pairwise comparison matrix with "Power Method" and "Rayleigh Quatient" common can give more stable results against rounding errors. Also in the process of problem solving, but unlike samples, respectively; dominant eigenvalue, consistency and priority vector estimated. In this thesis, theoretical explanations are given respectively; decision making, eigenvalue and eigenvectors and Analytic Hierarchy Process parts. In the application part evaluation of method was carried out on Thomas L. SAATY's "Choosing The Best House To Buy" instance. Key Words: Analytic Hierarchy Process, Power Method, Rayleigh Quatient, Eigenvalue, Dominant Eigenvalue, Priority Vector