Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Analysing of the sacra conversazione depictions

Sacra conversazione betimlerinin çözümlenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 125162 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

öz XIV., XV. ve XVI. yüzyılların İtalyan sanatında görülen dinsel bir betim tipi olan "sacra conversazione" betimlerini ikonografik ve biçimsel olarak inceleyen bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Bizans ve Avrupa sanatları ekseninde özet olarak Hıristiyan sanatında kutsal imge olgusu incelenmektedir. Bu olgu çerçevesinde Bizans ile Avrupa inanç dünyası arasındaki farklılıklar, kutsal imgenin Avrupa sanatına geçişi ve kiliselerin altar bölümüne yerleştirilen altar panolarının gelişimine yer verilmiştir. Ayrıca Bizans inanç dünyasında azizlerin yeri üzerinde durulmuş, Bizans sanatında Meryem ve çocuk İsa ile azizleri bir arada gösteren betimlerin varlığına değinilmiştir, ikinci bölümde Hıristiyan sanatındaki Meryem betimleri kategorize edilmekte, "sacra conversazione" betimleri için hazırlayıcı olabilecek betim tiplerine örnekler verilmektedir. Çalışmanın ana bölümlerinden biri olan üçüncü bölüm, "sacra conversazione" teriminin anlamı ile bu betim tipinin ikonografik incelemesini içermektedir. "Sacra conversazione" teriminin çeşitli sanat sözlüklerindeki tanımlarına ve sanat tarihi literatüründeki kullanımına yer verilmiştir. "Sacra" ve "conversazione" kelimelerinin anlamı üzerinde durularak bu kelimelerin dinsel metinlerdeki anlamı irdelenmiştir. Betimin ikonografik incelemesi, XIII. ve XIV. yüzyılların dinsel metinleri, özellikle Fransisken ve Dominiken literatürü bağlamında yapılmaktadır. Bağışçıların sahneye katıldığı "sacra conversazione" betimleri de bu bölümün kapsamı içindedir. Dördüncü bölümde ise "sacra conversazione" betimlerinin biçimsel gelişimi üzerinde durulmaktadır. Bu betim tipinin ilk örneklerinden başlayarak biçimsel olarak belirleyici olan resimler esas alınmış, bu gelişim çizgisi içinde ortaya çıkan farklılıklar ve yenilikler tespit edilmiştir. Böylece "sacra conversazione" betimlerinin genel karakteristiği belirlenmeye çalışılmıştır. m

Summary:

ABSTRACT The thesis is consist of four main parts which examines the religious theme "sacra conversazione" in XIV., XV. and XVI. centuries Italian Painting from both iconographic and manner aspects. The first part focuses upon "sacred image" in Christianity, essentially centered on Byzantine and European art. In this context the differences between Byzantine and European religious beliefs are discussed. The first appearance of the "sacred image" on altars and the evolution of altarpieces are inspected. Also referred to the scenes in which Madonna and Child depicted together with the saints. In the second part the depictions of Madonna are categorized and examples of preparatory "sacra conversazione" depictions are introduced. In the third part of the thesis the depictions of "sacra conversazione" scenes are closely examined from iconographical aspect. The technical term "sacra conversazione" is searched thoroughly in various art dictionaries and looked upon how it is used in art history terminology. The meaning of the term in religious texts (especially on Franciscan and Dominican sources) are examined. The "sacra conversazione" scenes with the attendance of the donors are also discussed in this part. In the fourth part the developing manner of the "sacra conversazione" scenes are investigated. And starting from the first examples of these depictions. The ones which are significally important from manner point of view are closely examined. And the indicatiors of the notable changes are confirmed. Thus the general characteristics and the evolution of the "sacra conversazione" depictions are studied. IV