Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gaziantep Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Analysis and optimum design of axisymmetric plates and shells

Aksimetrik plak ve kabuk yapıların analizi ve optimum tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 169739 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis deals with the development of reliable and efficient computational tools to analyze and find optimum shapes of axisymmetric plates and shells in static, free vibration and buckling situations. The finite element method is used to determine the stresses, displacements, natural frequencies and critical buckling loads based on Mindlin-Reissner shell theory. An automated analysis and optimization procedure is adopted which integrates finite element analysis, parametric cubic spline geometry definition, automatic mesh generation, sensitivity analysis and mathematical programming methods.Key words: Axisymmetric plates and shells, static analysis, free vibration analysis, buckling analysis, shape optimization.

Summary:

Bu tez, aksimetrik plak ve kabuk yapıların statik, serbest titreşim ve burkulma analizleri ve optimizasyonu için güvenilir ve verimli bir bilgisayar programı geliştirilmesini kapsamaktadır. Mindlin-Reissner kabuk teorisine bağlı sonlu elemanlar metodu kullanılarak gerilmeler, şekil değiştirmeler, doğal frekans titreşim şekilleri ve burkulma yükleri hesaplanmıştır. Sonlu elemanlar metodu, kübik eğrilerle geometri tanımlama, ağ üretimi, hassasiyet analizi ve matematik programlama metotlarını birleştiren otomatik analiz ve optimizasyon tekniği uygulanmaktadır.Anahtar kelimeler: Aksimetrik plak ve kabuklar, statik analiz, serbest titreşim analizi, burkulma analizi, şekil optimizasyonu