Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalı

Analysis of excess biological phosphorus removal potential of organized industrial district wastewater

Organize sanayi bölgesi atıksularının aşırı biyolojik fosfor giderim potansiyelinin incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 352340 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The study which application is made for GaOID consist of two steps.With the intention of analysis of phosphorus removal potential of OID, design and operation datas which are taken from treatment plant are examined and evaluated for current situation. In the second step of the study, researching of phosphorus removal potantial of OID wastewater which is taken from inlet of the WWTP and biological mass are examined in ITU Environmental Engineering, Sedat Üründül Biotechnology Laboratory for the application of Enchanced Biological Phosphorus Removal: EBPR. GaWWTP can treat the wastewater which is coming either from industry or domestic areas regarding to proper legislation of discharge standards. In current situation, wastewater discharge of the WWTP provide the all standards regarding to legislations of discharge standards except Total Phosphorus(TP). Purpose of this study is both researching and examining of the biological phosphorus removal potantial of GaOID WWTP and making an applicable technical solutions about related discharge standards. Results are summarizing as below : 1. GaOID WWTP is examined in terms of biological phosphorus removal. In current biological treatment systems, it is resulted that related discharge standard could not be provided without using chemicals(ferric chloride & lime). 2. There are three alternatives providing the total phosphorus (TP) discharge standards. Alternatives are as follow (a) control of standards about wastewater discharge to the channel (b) addition of chemicals (c) application of Enchanced Biological Phosphorus Removal process. 3. Characterization of wastewater is examined with detailed experiments. Degredable organic material is measured very high level in wastewater, this is clearly understood that this high level of degredable organic material is convenient for the application of EBPR process. 4. By the application of pilot scale of study with both wastewater from Ga OID WWTP's wastewater and biomass in İTÜ Environmental Engineering, Dr. Sedat Üründül Environmental Biotechnology Laboratory, regularity of discharge standard is provided.

Summary:

GaOSB atıksu arıtma tesisi için hazırlanan bu çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. İlk tesis yetkililerinden alınan tasarım ve işletme verileri incelenerek atıksu arıtma tesisi mevcut fosfor giderme potansiyeli incelenmiştir. Çalışmanın ikinci aşamasında, tesis girişinden alınan atıksu ve biyolojik çamur ile İTÜ Çevre Mühendisliği, Sedat Üründül Çevre Biyoteknolojisi Laboratuvarı'nda Aşırı Biyolojik Fosfor Giderimi Prosesi (Enhanced Biological Phosphorus Removal: EBPR) uygulamasına yönelik pilot tesis işletilmiştir. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GaOSB) sınırları içindeki sanayi kuruluşlarından ve sosyal tesislerden kaynaklanan endüstriyel ve evsel nitelikli atıksuların yürürlükteki mevzuata uygun arıtılması GaOSB Atıksu Arıtma Tesisi tarafından yerine getirilmektedir. Mevcut durumda, arıtma tesisinden deşarj edilen sularda, mevzuatta belirlenen kirletici parametrelere ait deşarj standartları toplam fosfor (TP) parametresi haricinde sağlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, GaOSB atıksu arıtma tesisi biyolojik fosfor giderim potansiyelinin incelenmesi ve ilgili deşarj standartlarının sağlanabilmesi için teknik uygulanabilir çözümün ortaya konmasıdır. Çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmektedir: 1. GaOSB Atıksu Arıtma Tesisi biyolojik fosfor giderimi açısından irdelenmiştir. TP parametresinin ilgili deşarj standardının kimyasal madde (demir klorür ve kireç) kullanmadan ve mevcut biyolojik arıtma işletmesi ile sağlanamayacağı sonucuna varılmıştır. 2. Deşarjda toplam fosfor (TP) parametresinin sağlanabilmesi için 3 alternatif bulunmaktadır. Bunlar (a) kanala deşarj standartlarının kontrolü (b) kimyasal madde ilavesi veya (c) Aşırı Biyolojik Fosfor Giderimi (EBPR) prosesinin uygulanmasıdır. 3. GaOSB atıksularına ait detaylı karakterizasyon çalışması yürütülmüştür. Atıksuda ayrışabilen organik madde yüksek seviyede ölçülmüş olup aşırı biyolojik fosfor giderimi (EBPR) prosesinin uygulanmasına elverişli olduğu anlaşılmıştır. 4. İTÜ Çevre Mühendisliği, Dr. Sedat Üründül Çevre Biyoteknoloji Laboratuvarı'nda kurulan pilot ölçekli düzenek ile GaOSB arıtma tesisinden alınan atıksu ve biyolojik çamur ile EBPR prosesi uygulanmıştır. Sonuçta, mevzuata uygun olması gereken parametreler için deşarj standartları sağlanmıştır.